Лекции по Икономика

10. Графични статистически изображения.

1. Същност.- това е друг начин(освен редовете и таблиците) за представяне на стат. данни с помоща на фигори, щрихи и др.
2. Елементи.
- Заглавие- формулира се ясно и точно и съдържа наименованието на съвкупноста, времето, мястото и предназначението на графичното изображение.
- Скала – образува се след последователното градиранена мащабите. Обикновенно това е линия, на която се отчитат числовите стойности на изобразяваните характеристики на съвкупноста.
- Мащаб – изразява отношението м/у стат. величина и единицата деление от скалата.
- Графичен образ – е определената графична форма, представяща стат. данни.
- Легенда – е обяснението към графичния образ.
3. Видове. Видовете графични изображения се класифицират въз основа на два основни критерия:
3.1 Според използваните средства за изобразяване изображенията биват:Диаграми, които са най-често използвани в стат. изследвания. Те биват:
-Линейни диаграми – при тях графичния образ е линия.
-Плоскостни диаграми – имат геометричен образ в формата на кръг, правоъгълник и др. Когато е в формата на кръг се нарича секторна диаграма.
- Стереограми – графични форми за двумерни разпределения.
- Картограми – графичното изображение е стилизирана карта на определена територия.
3.2 Според целта на статистическите изследвания графичните изображения биват:
- За разпределение на единиците в съвкупноста по значенията на даден признак.
- За динамика на изследваната съвкупност.
- За структора на изследваната съвкупност.
- За връзката м/у два признака на единиците на дадена съвкупност.
- За сравняване на две и повече величини на дадена характеристика на съвкупноста, разграничени по време.