Лекции по Икономика

9. Статистически таблици.

1. Същност- стат. таблица е разширена форма на стат. ред, тя е мрежа от пресичащи се редове и колони, която представя в систематизиран вид данни

2. Елементи
- заглавие – определя съдържанието на стат. таблица.
- Заглавният ред е първият ред в таблицата.
- Челна колона – определя съдържанието на всеки ред от таблицата
- Редове
- Колони
- Клетки

3. Други елементи
Формални – заглавие, анкета и челна колона
Логически : Стат. субект – съвкупноста подложена на изучаване. Стат. предикат – това е признака, който характеризира изучавания субект.

4. Друг вид класификация.-според вида на данни- първични и производни.
Производни – работна таблица
- Според характера – статични и динамични комбинация – баланс.
- Според строежа – прости, групировачни, комбинационни.
- Според признака – описателни и аналитични.