Лекции по Икономика

8. Статистически редове.

1. Същност- стат. ред е целесъобразна форма на систематизация на данните. При построяване на стат. редове е наложително да се спазват някои правила и принципи, а именно данните да се представят и систематизират съобразно изискванията на стат. анализ, единство в измерителите за признаците на единиците ат стат. ред , данните да осигоряват съпоставимост по време, място обхват, съдържание, съпоставимост,

2. Елементи на стат. редове
- заглавие- в което ясно и точно се формулира съвкупноста, мястот и времето.
- Основание- представя значението на признака.
- Членове- изразяват броя на единиците при всяко значение на признака

3.Видови стат. редове
1. на разпределение
- вариационни- степенни и интервални
- категорийни
- териториални
2. на динамика
- периодични
- моментни