Лекции по Икономика

10. Професионална кариера

Същността на професионалната кариера или на професионалното и квалификационното израстване на работната сила се изразява в неговото периодично преминаване от едни трудови дейности в други с по – богато съдържание на труда, при което се извършва изменение и в мястото на отделните лица в професионално – квалификационната структура в съответствие с интересите на отделната личност и потребностите на икономиката /стопанската единица/.

Основното, което определя професионалната кариера, е преминаването от едни дейности в други с по – богато съдържание на труда.

Същността на професионалната кариера се разкрива и в съчетаването на интересите на личността при нейната професионална реализация с тези на икономиката и отделната стопанска единица.

Интересите на личността от професионална реализация се изразяват в постигане:
първо, на удовлетвореност от работата, която естествено е свързана с дейностите, в които преобладават функциите на умствения труд и особено пък на творческия труд;
второ, престиж и обществена изява;
трето, по – високи доходи;
четвърто, власт да управлява определени процеси и системи и се разпорежда с хора и т.н.

В теорията и практиката се различават два вида професионална кариера:
Първо, по вертикала, при която израстването става чрез последователно заемане на ръководни длъжности – от по – низши към по – висши;
Второ, по хоризонтала, където израстването на работниците и специалистите се извършва без йерархическо придвижване, посредством преминаване от едни дейности / професии и равнище на квалификация/ в други с по – богато съдържание на труда.

Основен обект на професионалната кариера на работната сила е стопанската единица . В нея може да се осигури професионално и квалификационно израстване на целия персонал, както на отделното работно място, без неговата смяна за определен период, така и чрез преминаване на други работни места.