Лекции по Икономика

9. Професионална квалификация

Професионална квалификация на работната сила е съвкупност от:
• знания / общонаучни, общопрофесионални и специални/;
• умения / теоретически и практически/;
• навици;
• определени качества на личността, които се придобиват чрез:
- обучение / в образователната система и извън нея/ ;
- и чрез опит в процеса на труда.

Професионална квалификация е необходима за изпълнението на определен вид трудова дейност, т.е на дадена професия.

Професия е вид трудова дейност, обособена от професионалното разделение на труда. При разделението на труда вътре в професията се обособяват специалностите, които представляват подвид трудови дейности, или самостоятелно обособена трудова дейност в рамките на дадена професия.

В теорията и практиката е възприето и понятието “профил на професията”.

”Профилът характеризира обхвата на професията и специалността. Той се определя от кръга действия, които се обхващат от дадена професия, от дадена специалност или се обособяват от отделно работно място”

Професионалното разделение на труда е довело до обособяване на хиляди професии. Така в националната класификация на професиите у нас само единичните групи професии са над 500 на брой.

За разлика от професията, квалификацията се обособява от квалификационното разделение на труда и е способност на човека за упражняване на дадена професия. Тя е в зависимост от това дали личността желае да я овладее или не. И затова квалификацията не съществува извън човека.
За по – пълното разкриване същността на категорията “професионална квалификация” следва да се направят няколко уточнения:

Първо, трябва да се прави разлика между образование и квалификация. Първото има за цел да направи човека по – образован, интелигентен, докато квалификацията има за конкретна цел да подготви работна сила за изпълнение на определен вид трудова дейност;

Второ, съдържанието на квалификацията се определя от знанията, уменията и навиците;

Трето, една от често срещаните грешки е разглеждането на квалификацията и обучението като еднозначни. Обучението е една от формите за придобиване на професионална квалификация независимо дали то се извършва в образователната система, извън нея, както и чрез самообучение на отделни лица.

Освен чрез обучение професионална квалификация се придобива и чрез опит. В своята трудова дейност хората често без да имат конкретни знания и умения решават определени проблеми и по обратен ред извеждат знания и умения /т.е професионална квалификация/.

Професионалната подготовка на работната сила се изразява в придобиването на определени знания, умения и навици, необходими за изпълнението на даден вид трудова дейност. Овладяването на професия може да става за първи път, при което се използва понятието “начална подготовка”, или след овладяването на първата професия, при което става въпрос за “последваща подготовка”. Последната е свързана с необходимостта за съвместяване на професиите, т.е на няколко вида трудова дейност. В този случай не се извършва смяна на първоначално придобитата професия, а тя се допълва или разширява в рамките на професията с широк профил или извън тези рамки – с нова професия.

Повишаване на квалификацията на работната сила, при което се извършва опресняване, разширяване и допълване на притежаваните знания, умения и навици.

В случая става въпрос за обогатяване на притежаваната професия, както и издигане равнището на професионалната квалификация. Този процес, следователно се извършва в рамките на придобитата професия.

Преквалификация на работната сила, при която се сменят едни знания, умения и навици с други и съответно смяна на първоначално придобитите професия и равнище на квалификация и овладяване на нови.

Следователно, професионалната квалификация е обобщено понятие. На практика работната сила /персоналът/ във всеки отделен случай извършва или подготовка, или повишаване на квалификацията, или преквалификация. И от тази гледна точка професионалната квалификация е и “състояние” и “процес”.