Лекции по Икономика

14. Мотивационна структура

Основните мотивационни фактори в мотивационната структура на една стопанска единица стои работната заплата на служителите.

Основна работна заплата
Основната работна заплата на работещите в стопанската единица се определя при индивидуално договаряне между работника и работодателя. Определената основна заплата по трудов договор служи за определяне на месечната индивидуална работна заплата на лицето и допълнителните възнаграждения, които зависят от нея, като например: възнаграждение за прослужени години, възнаграждение за извънреден труд, протичащ от графика на работа и др.

Основната работна заплата по трудов договор се увелича, когато се увеличи минималната заплата за стопанската единица. Това се прави, като договорената индивидуална основна заплата се увеличи пропорционално на завишението на началната заплата за присвоената квалификационна степен и се оформи в ново, допълнително споразумение към трудовия договор на лицата.

Основната работна заплата по трудов договор може да се увеличи и в някои от следните случаи, когато на дадено лице при:

1.Индивидуално договаряне е определена началната заплата за дадена степен над началната, но която не достига горната заплата за преминаване в следващата степен. Такова увеличение на работната заплата се нарича “растеж на място” и следва да се прилага, когато лицето проявява инициативност при изпълнение на длъжностните си задължения и спазва стриктно технологичната дисциплина;

2.Индивидуално договаряне не е определена по–ниска степен от предвидената начална степен за длъжността на това работно място в разписанието на длъжностите. В този случай, ако лицето желае, може да повиши своята квалификация.
Повишаването на квалификацията, с цел достигане изискванията за присвояване на определена степен в разпределената на длъжностите, се извършва съгласно “Системата за присъждане на квалификационни степени”, “условията и реда от преминаване от степен в степен”. Повишаването на квалификацията обхваща:
1. повишаване степента на образованието;
2. завършване на курс за правоспособност;
3. завършване на курс за квалификация;
4. разширяване на кръга от умения на работното място чрез професионален опит.
Основната работна заплата по трудов договор не е гарантирана. Тя зависи от изпълнението на показателите, нормативите, както и от формирането на средствата за работна заплата. Намалението на основната работна заплата може да бъде до минималната установена за страната.

В разписанията на длъжностите за различна длъжност на определено работно място се предвижда изискващо се образование в съответствие със споразумението към трудовия договор по работната заплата. По–високото образование не е основание и не води до присвояване на по- висока степен и от там на по-висока работна заплата.

В трудовия договор на лицето се вписва задължително:
-основанието, на което се сключва договорът или допълнителното споразумение към него;
-определената степен и основната месечна заплата;
-дневната и часова основна заплата;
-процентът на допълнителното възнаграждение за непрекъсната работа.