Лекции по Икономика

15. Индивидуална работна заплата

Определя се в Наредба за структурата и организацията на работната заплата

С наредбата се определят:
- структурата и организацията на работната заплата;
- видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения;
- редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

Тя се прилага при:
1. провеждане на колективно трудово договаряне;
2. разработване и утвърждаване на вътрешни правила работната заплата и свързани с тях други вътрешни актове на предприятието;
3. възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, както и при договарянето на условията по трудовото правоотношение;
4. определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.