Лекции по Икономика

4. Стратегия за електронно правителство

Подобряването на административното обслужване се обуславя от обществените нагласи и очаквания, недоволството на гражданите и бизнеса при контактите с администрацията по повод получаването на административни услуги и необходимостта от опростяване на бизнес-средата, доколкото съвременната администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, отстранявайки максимално условията за корупция.
На 19.12.2002 г. в изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация “От присъединяване към интеграция”, Министерският съвет на Република България прие Стратегията за електронното правителство и Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”.
Стратегията за електронното правителство е рамковият документ, на базата на който са създадени план, методология, правила, архитектури и други конкретизиращи нормативи. Главната цел на нейното приемане е да се организира и да се подкрепи на най-високо държавно равнище дългосрочният процес за реализация на електронното правителство. Стратегията очертава същността на електронното правителство и неговото значение за цялото общество, стратегическите цели за реализиране на електронното правителство, както и бъдещата организация и управление на процесите, свързани с тези цели.
Под електронно правителство най-общо се разбира предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса от страна на държавната администрация по електронен път и чрез използване на електронни технологии, с цел стимулиране участието в демократичния процес, улесняване живота на гражданите и опростяване на бизнес-средата. (Възприемаме понятието от Декларацията от конференцията в Брюксел на министрите, отговарящи за електронното правителство, ноември, 2001г.)
Електронното правителство обаче изисква значими ресурси. Досегашните инвестиции за модернизиране на информационните технологии в държавната администрация доведоха до съществени подобрения на националната и ведомствената информационна и комуникационна инфраструктура.В процес на доизграждане е Националната АТМ /Asynchronous Transffer Mode/ мрежа на държавната администрация. Изградена е интегрирана оптична комуникационна мрежа между министерствата и ведомствата на територията на София, като продължава разширяването на тази мрежа на територията на областните центрове. В много ведомства е налице добра организация и са привлечени добри специалисти за развитие на информационната структура и ефективно прилагане на съвременните информационни технологии.
Осигуреността с компютърната техника е приоритет в публичната администрация, но изостава степента на използването й. Липсва единна информационна среда в държавната администрация. Информационната среда във ведомствата е на различно технологично ниво. Решенията в областта на информационните технологии на отделните ведомства не са винаги координирани и това води до несъвместимост на системите. Има несъгласуваност по отношение на използваните термини, номенклатури и класификатори.
Изградени са над 120 национални регистри и информационни системи, като част от тях са достъпни по електронен път, но основен недостатък на националните информационни ресурси е липсата на интегрираност между тях.
Прилагането на новите технологии изисква непрекъснато придобиване на нови знания. Образователното ниво на служителите в държавната администрация е сравнително високо, но подготовката за използване на информационните технологии на голяма част от тях не съответства на изискванията на електронното правителство. В държавното управление трудно се привличат и задържат висококвалифицирани специалисти в областта на информационните технологии и управление поради по-привлекателните условия на заплащане и по-ясните перспективи за кариера в частния сектор.
Критичнитe фактори за успеха на електронното правителство са:
- Наличие на политическа воля;
- Осигуряване на необходимия финансов ресурс;
- Осъзната необходимост на обществото от развитие на е- правителство;
- Образователна и квалификационна подготовка, практически умения на човешките ресурси за участие в е-правителство;
- Осигуряване ангажираност на висококвалифицирани специалисти по информационните технологии;
- Ефективна обратна връзка.
За да се реализира целият потенциал на електронното правителство, е необходимо реформиране на администрацията, на управлението на бизнес процесите и на информацията. Изисква се промяна и в начина, по който служителите в държавната администрация мислят и действат, в отношението им към работата и в общуването с гражданите и с бизнеса.
Основната роля на електронното правителство е да отговори на нуждите на обществото от качествени и леснодостъпни административни услуги. Изграждането на електронното правителство се обуславя и от необходимостта да се намаляват корупционните практики. Услугите ще бъдат предоставяни по начин, място и време, удобни за гражданите и за бизнеса. Освен традиционните канали, за комуникация ще се използват и всички нови среди и устройства, като обслужването ще се извършва на принципа “едно гише”. Клиенти на услугите на електронното правителство са гражданите и бизнесът, както и държавната администрация. Услугите ще бъдат групирани в теми и събития от живота, описани с ежедневния език на гражданите.
Електронното правителство обхваща четири основни направления за комуникация и услуги:
- “Администрация – Граждани” – съвременни Интернет и интранет WEB базирани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк достъп, които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне на услуги за гражданите.
- “Администрация – Бизнес” – съвременни решения, които оптимизират процесите и деловите отношения между администрацията и различните икономически субекти.
- “Администрация – Администрация” – развитие на информационните технологии в национален и междудържавен аспект, с оглед ефективно взаимодействие между различните административни структури.
- “Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” - организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията “администрация – служители” и на комуникацията в отделните административни структури.
Правителството на Република България си поставя следните стратегически цели за електронно правителство:
- Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и на бизнеса.
- Разширяване на технологичните възможности на гражданите и на бизнеса за участие в държавното управление.
- Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на държавната администрация в с ответвие с принципите, нормите инай-добрите практики на Европейския съюз.
Основни направления за постигане на стратегическите цели на електронното правителство са:
- Предоставяне на електронни услуги на базата на съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите.
- Създаване на метаинформационна система, осигуряваща информационна среда за интегрирани административни услуги.
- Прилагане на Интернет базирани технологии за информиране, комуникация и услуги за гражданите и организациите.
- Развитие на техническата инфраструктура.
Общите принципи за успешното функциониране на електронното правителство произтичат основно от общите принципи за добро управление, залегнали в Стратегията за модернизиране на администрацията, както и принципите, утвърдени в Декларацията на министрите на страните от ЕС и страните кандидатки (Брюксел, 29 ноември 2001 г.), конкретизирани според спецификата на националните условия и характера на проектите.
- Фокусиране върху гражданите и бизнеса
- Равни възможности за достъп - услугите ще са леснодостъпни за всички. Особено внимание ще бъде отделено на хората със специални нужди (възрастни, инвалиди) и в неравностойно положение. Ще бъде предоставена възможност за избор на удобни канали за достъп до информация и услуги.
- Поддържане на система за стимулиране на гражданите и бизнеса – за да използват възможностите, предоставяни им от електронното правителство.
- Осигуряване на публичност и прозрачност на действията на администрацията.
- Пазарна ориентация
- Познаване на потребителя – изучаване и разбиране на потребителското поведение, идентифициране на търсените услуги, тяхното предоставяне и осигуряване, възможност за обратна връзка и въздействие.
- Партньорство с бизнеса – ползване опита на бизнеса в прилагането на новите информационни технологии за обслужване и комуникация с гражданите. За някои специализирани технологични функции на електронното правителство икономически по-изгодно е проектирането, внедряването и поддръжката, а в определени случаи - и финансирането да се възлагат на частни компании, притежаващи необходимия потенциал.
- Ефективност – съпоставяне на целите с непосредствените резултати и очакваните въздействия чрез системен контрол и оценка, както и осъществяване на коригиращи действия.
- Ефикасност – поддържане на добро съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати чрез стимулиране на лоялна конкуренция между компании, технологии и идеи.
- Технологична независимост – достигане на максимално високо ниво на независимост на електронното правителство от конкретни платформи, технологии, софтуер и компании.
- Критерии за изпълнение – да се ползва система от измерими ключови индикатори за установяване на резултатите от внедряването на отделните проекти.
- Детайлизация и поетапно развитие на очертания от визията и стратегическите цели модел на електронно правителство, като във времето се набелязват обозрими и изпълними проекти с ясен за обществото ефект.
- Идентификация и сигурност
• Идентификация на данните – определяне на собствеността върху данните, отговорността за тяхната достоверност, пълнота и актуалност, както и правилата за обмен на данните.
• Сигурност и защита на данните – осигуряване на максимална защита на обработваните и съхраняваните данни.
- Единен подход – всеки проект да отчита общия замисъл на стратегията и да се реализира като част от единна система; да се осигурява приемственост и изключване на дублирането на задачи в различните проекти.
- Еднократно въвеждане и многократно използване на данни, т.е.еднократно въвеждане на данни от оторизирания орган и многократното им използване съобразно законовите основания и съответните права на достъп.
Съответствие с приоритетите в ЕС. Във връзка с хармонизиране на административните практики в България с тези в ЕС приоритетно се автоматизират услугите, които са избрани като индикатори за оценка на електронното правителство. Някои от тези слуги са:
Административни услуги за граждани:
1. Подоходни данъци: декларации, уведомяване.
2. Услуги по търсене на работа при бюрата на труда.
3. Социални осигуровки, помощи за безработни, добавки за деца, медицински разходи, стипендии.
4. Лични документи (паспорти, свидетелства за управление на МПС).
5. Регистрации на МПС (нови, използвани, внесени МПС).
6. Подаване на документи за строителни разрешения.
7. Декларации към полицията (напр. при кражба).
8. Публични библиотеки (каталози, машини за търсене).
9. Свидетелства (за раждане, брачни и др.).
10. Дипломи за средно и висше образование.
11. Смяна на адресна регистрация.
12. Услуги, свързани със здравеопазването (интерактивни съвети относно наличността на определен тип услуги в различните болници; запазване на час за преглед).
Административни услуги за бизнеса:
1. Социални осигуровки за заетите.
2. Корпоративни данъци: декларации, уведомяване.
3. Данък върху добавената стойност: декларации, уведомяване.
4. Регистрация на нова фирма.
5. Изпращане на данни до Националния статистически институт.
6. Митнически декларации.
7. Разрешения, свързани с екологични изисквания (включително докладване).
8. Обществени поръчки.