Лекции по Икономика

5. Длъжностна характеристика

1. Същност на трудовите стандарти
Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на системата и в значителна степен предопределят нейната ефективност.

По своята същност трудовите стандарти представляват съвкупност от правила, изисквания, условия, критерии и показатели, методики, норми и нормативи за организирането и функционирането на труда във всяка една стопанска и нестопанска система. Те са и еталоните, по които се определя, измерва и съпоставя ефективността на труда на системите, подсистемите и отделните изпълнители за определен период.

Трудовите стандарти служат като основа (еталон) при:
- проучването;
- проектирането;
- маркетинга;
- прогнозирането;
- бизнес-планирането на производствено-стопанските процеси и социално-битовите условия в стопанските единици;
- създаването и функционирането на конкретната организация на производството, труда и управлението при оперативното ръководство на системите;
- контрола и отчетността за използването на производствените мощности, суровините, материалите и живия труд;
- определянето на ефективността на производството и труда.

2. Видове трудови стандарти
Трудовите стандарти могат да се класифицират (групират) по различни признаци. Всяка групировка има в определена степен условен характер. Най-общо класификациите подпомагат по-лесното изучаване и възприемане на цялата съвкупност от стандарти и имат голямо практическо значение, тъй като стоят в основата на всички библиографски, информационни, механизирани и автоматизирани системи за използване на трудовите стандарти.

По-важните класификации на трудовите стандарти, използвани в теорията и практика са:

а) според участието в производствения процес (елементите на производството):
• трудови стандарти, свързани с използването на средствата на труда;
• трудови стандарти, свързани с използването на предметите на труда;
• трудови стандарти, свързани с използването на живия труд;
• трудови стандарти, свързани с резултатите от труда (от съвкупното действие на трите елементи на производството).

б) според периода на приложение:
• еднократни трудови стандарти - тези, които се разработват целево и имат еднократно приложение (за единично производство, за уникални изделия, които не се повтарят);
• временни трудови стандарти - тези, които имат определен, сравнително кратък период на приложение (обикновено до 6 месеца), а по изключение за някои отрасли и дейности с по-дълъг производствен цикъл и до 1 година. Те се установяват с оглед да се експериментират в практически условия, да се изучат възможните проявления и последици от прилагането им, да се натрупа опит и обучат изпълнителите и да се отразят в тях някои проявили се несъответствия;
• постоянни трудови стандарти - тези, които са предназначени за по-дълготрайно приложение. Те могат да имат определен срок на приложение (срочни), но не по-малък от една година, или да бъдат безсрочни, т.е. да важат до тяхното отменяне.

в) според обхвата на приложение трудовите стандарти биват:
• национални (единни), когато са предназначени за приложение във всички предприятия и организации в страната, независимо от тяхната отраслова и териториална принадлежност и форма на собственост;
• отраслови, когато са предназначени за приложение в предприятия и организации от един и същи отрасъл, подотрасъл или дейности;
• ведомствени, когато се прилагат в предприятия и организации, принадлежащи към едно министерство или ведомство, дружества, консорциуми, холдинги и други подобни обединения на предприятия и организации;
• регионални, когато се отнасят и прилагат за предприятия и организации със седалище на територията на една и съща административна единица (област, община и др.);
• местни, когато се прилагат само в едно конкретно предприятие и организация или техни поделения.

Известни са и други по-малко значими и използвани класификации на трудовите стандарти като:
 според метода на разработка:
- научнообосновани;
- опитно-статистически;
 според степента на задължителността:
- задължителни;
- препоръчителни;
 според честотата на тяхното използване:
-оперативни;
- текущи;
- перспективни и други.

3. Функции на трудовите стандарти
Основните функции на трудовите стандарти са следните:
• стимулиране на нарастването на ефективността на производството, производителността на труда и печалбата на предприятията чрез създаване на условия за рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси;

• създаване и съблюдаване на благоприятни условия на труд, безопасност и охрана на труда в процеса на проектирането, изграждането и функционирането на производствените и непроизводствените предприятия и организации;

• създаване и функциониране на рационална организация на производството, труда и управлението;

• организиране на ефективен контрол и отчетност в процеса на труда;

• измерване на труда, организиране на различните форми и системи на заплащане на труда и формиране на индивидуалните работни заплата;

• подпомагане и обслужване на социалното партньорство.

3. Длъжностната характеристика
Длъжностната характеристика е основен трудов стандарт на предприятието или организацията, който определя границите и характерните особености на длъжността (работното място), длъжностните (трудовите) задължения на работника или служителя, условията на работа, изискванията за заемане на длъжността и други.

Тя е документ на предприятието или организацията, в който се описва всичко необходимо за най-пълното характеризиране на длъжността (работното място) и изискванията към работника или служителя за нейното заемане.

Няма общоприета и регламентирана форма за структурата и съдържанието на длъжностната характеристика. Това,
- от една страна, затруднява до известна степен нейното разработване, но
- от друга страна – не ограничава възможността за отразяването в нея на всички необходими характеристики на длъжността в конкретната стопанска единица .

Разработването и използването на длъжностните характеристики е широко разпространена практика при управлението на човешките ресурси във всички развити в индустриално отношение страни.
Както предприятието, така и работниците и служителите имат нужда от точно регламентиране на задълженията и изискванията за заемане на всяка длъжност.

Длъжностната характеристика може да изпълнява своите функции само, ако е конкретна за всяка стопанска единица и длъжност и ако тя отразява конкретните задължения, изисквания, връзки и т.н. на всяка конкретна длъжност (работно място). Поради това не е възможно да се типизират длъжностни характеристики за едни и същи длъжности дори в една и съща стопанска единица , а още по-малко да се централизира тяхното разработване и да се администрира повсеместното им внедряване.

Длъжностната характеристика трябва да отразява най-пълно, точно и обективно както задълженията, така и изискванията за заемане на всяка конкретна длъжност (работно място) в стопанската единица . Всичко, което може да се препоръча относно съдържанието на длъжностната характеристика, трябва да способства за нейната пълнота и конкретизация.

Това, което може да се препоръча относно структурата и съдържанието на длъжностната характеристика е тя да отразява:
А.Описание на длъжността:
• обозначаване на длъжността - наименование на длъжността и код по Националната класификация на професиите и дейностите, структурно звено на стопанската единица, в което тя се намира;
• основни трудови задачи и функции за длъжността - тук подробно се описват длъжностните задължения - какво се върши, какво се разработва ( изработва ) самостоятелно, в какво участва съвместно с други при разработването ( изработването ), какво ръководи, какво контролира и т. н. , шифър по Националната класификация на професиите, категория ;
• подчиненост, връзки, взаимодействие - на кого е подчинена длъжността, с кои други длъжности в предприятието си взаимодейства, с кои други организации осъществява връзка, как се получават и отчитат задачите и други;
• отговорностите на длъжността - материални и финансови, по безопасността на труда, по опазване здравето и работоспособността на другите , по опазване на имуществото и активите на предприятието, по опазване на фирмената тайна и поверителната информация, за резултатите от труда и други;
• условия на труд и бит, специфични за длъжността - производствен риск, температура, шум, вибрации, режим на работа, битови правилници и други;
• основни нормативни документи, които ползва в работата лицето заемащо длъжността – тук се посочват основните закони, разпоредби, и вътрешни нормативни актове, които лицето трябва да познава за правилното изпълнение на задачите и функциите на длъжността.

Б.Изисквания към изпълнителя
• образование;
• квалификация;
• трудов опит: минимален стаж по специалността, компютърна грамотност, езикова подготовка, машинопис, стенография, правоспособност, завършени специализации и други. Тук спадат и изискуемите и личностни качества, като възраст, пол, местоживеене, зрение, слух, сръчност, външен вид, интереси, интелигентност, емоционалност, мотивираност и други;
• изисквания към поведението на персонала – комуникативни способности, точност, лоялност, честност, самоконтрол и други качества, които са от значение за изпълнение на съответната длъжност.

Длъжностната характеристика трябва да бъде добре оформена, четливо написана и утвърдена от работодателя (ръководителя на стопанската единица). Утвърждаването може да стане с подпис на работодателя в десния горен ъгъл на началната страница или с отделна заповед. В последния случай накрая на длъжностната характеристика трябва да се запише номерът на заповедта, с която тя е утвърдена.
Съгласно чл. 127 (1) Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:
.......................................................................................................................
4.длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор;
5.указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
.....................................................................................................
Това означава, че:
Първо – работодателят трябва да разработи и утвърди длъжностни характеристики за всички длъжности в предприятието в два еднообразни оригинални екземпляра;

Второ – при сключване на трудовия договор единият екземпляр от длъжностната характеристика се връчва на работника или служителя, а другият се прикрепва към трудовия договор и заедно с него се съхраняват в трудовото досие на лицето;

Трето – за да се удостовери, че длъжностната характеристика е връчена на лицето, с което е сключен трудовият договор, двата екземпляра трябва да се подпишат от работника или служителя и от служебното лице, което му е връчило длъжностната характеристика. Това може да стане, като в края на длъжностната характеристика се запише съответен текст и датата, на която работникът или служителят е запознат и му е връчен екземпляр от нея, под който да се положат двата подписа;

Четвърто – указанията за реда и начина на изпълнението на трудовите задължения се дават устно или писмено от работодателя (или от упълномощения пряк ръководител) при сключването на трудовия договор и/или в процеса на изпълнението на работата. Те не трябва да противоречат на записаното в длъжностната характеристика.

Длъжностната характеристика е трудов стандарт и официален документ на предприятието, който съдържа важна информация и има широко приложение в трудовата практика. По конкретно той служи при :
• организирането на трудовия процес и преди всичко при разделението на работата между отделните работни места и изпълнители и съчетаването на различните видове работи;
• привличането, подбора и назначаването на персонала в предприятието и при неговото освобождаване;
• оценяването на трудовото представяне на персонала;
• заплащането на труда и преди всичко при определяне на различията в трудовите възнаграждения и различните видове доплащания и компенсации;
• разрешаването на някои трудови спорове;
• отчитане и контролиране на изпълнението на трудовите задължения и други.

Професионалните длъжностни характеристики допринасят за намаляване на текучество и по-ефективното изпълнение на текущите задачи и задължение на служителя и персонала като цяло и за ефективното управление и организация на стопанската единица.