Лекции по Икономика

6. Повишаване в ранг на държавните служители

Повишаването в ранг на държавните служители се извършва пе-риодично на не по-малко от 3 и не повече от 5 години, въз основа на атестация на служителя, както и другите изисквания, определени в устройствения правилник на съответната администрация.
При постъпване за първи път на държавна служба се придобива пети младши ранг. За длъжностите на ръководните служители се опре¬деля най-малко трети младши ранг.
Повишаването в ранг на държавните служители се извършва, както следва:
- повишаване в ранг на период 3 години, при три последователни общи оценки - 2 „Изпълнението е над изискванията";
- повишаване в ранг на период 4 години, при общи оценки на трудовото изпълнение не по-ниски от оценка - 3 „Изпълнение¬то напълно отговаря на изискванията";
- повишаване в ранг на период 5 години, във всички останали случаи.
Предсрочното повишаване в ранг на държавните служители мо¬же да се извърши при повишаване на професионалната квалификация, доказано чрез обща оценка на трудовото изпълнение 1 „Изключително изпълнение". Следващо повишаване в ранг на държавни служители, предсрочно повишени веднъж през време на службата, може да се из¬върши по обшия ред, след не по-малко от 3 години.
Присъждането на рангове се извършва със заповед на органите по назначаване на държавните служители. При определяне на ранговете се следва йерархията на длъжностите в администрацията.
На държавните служители - граждански лица от МВР, се присъждат рангове от органа по назначаването им. При назначаване органът може да присъжда и ранг, по-висок от минималния. Повишаването в ранг се извършва също от него, периодично на всеки три години, въз основа на оценка на служебната дейност при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи Съдиите, прокурорите, следовате-лите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията могат да бъдат повишавани на място в ранг при доказана висока квалификация и образ¬цово изпълнение на служебните задължения, ако са прослужили на съответната или приравнена длъжност най-малко 3 години. Ако отговарят на посочените условия, те могат да поискат да бъдат повишени в ранг чрез съответните им ръководители. Повишаването в ранг се извършва след атестация. Законът за съдебната власт регламентира ранговете (първи и втори) на съдиите, прокурорите и следователите и изискуемия стаж в съответните съдилища, прокуратури и следствени служби, за които се отнасят.
Условията и редът за присъждане на ранговете на съдебните служители (от пети до първи във възходяща степен) и за повишаване в ранг се определят с Правилника за организацията на съдебната адми¬нистрация, функциите на службите в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и за статута на съдебните служители, издаден от министъра на правосъдието.