Лекции по Икономика

8. Особенности при отчитане на капитала в бюджетните предприятия

Като понятие “капитала в бюджетни предприятия” може да бъде разгледано в два аспекта:
1. В широк смисъл и от баласнова гл.т. капиталът в бюдж.пред-я се разбира като комплексно понятие, състоящо се от две съставки – разполагаем капитал и прираст / намаление на нетните А. Нетните А отразяват реалната стойност на имуществото, което фактически принадлежи на бюдж.пред-е.
2. В тесен смисъл на думата и от гл.т. на действащия от 2001 г. сметкоплан на бюджетни предприятия понятието “капитал в бюджетни предприятия” може да бъде поставено близо до основния капитал на търговците от реалния сектор, в частта му известна като разполагаем капитал.

Понятията “разполагаем капитал” и “основен капитал” се различават по своята субстанция при тяхното формиране. Основният капитал отразява със салдото си първоначално внесени при учредяването собствени А на търговците от пазарния сектор. Първоначално формиране на разполагаемия капитал към 01.01.2001 г. вкл. сметки 106, 112, 117, 131, 132 и сметка 741(3).
Основният к-л при търговците може да бъде изменян ч/з капитализиране на други капиталови източници – неразпределена печалба и резерви (налице е връзка между с/ка 101 и с/ките от гр. 11 и 12).

При бюджетните предприятия между с/ките от подгрупа 100 Разполагаем к-л в бюджетни пред-я и с/ките от гр.11, 12 и гр.13 няма дефинирана връзка. Единсвеният регламентиран случай, при който разполагаемият к-л може да бъде променян е чрез въвеждане или извеждане на имущество в рамките на бюдж.разпоредител, който е създал съответното бюдж.пред-е, както и при трансфери на други основни отчетни обекти в рамките на една и съща бюджетна система. За целта се използва с/ка 4500. Според разпоредбите на ДДС №20/14.12.2004 г. относно прилагането на НСС от бюдж.пред-я, т. 16.11 при отписването или придобиването на непарични А под каквато и да било форма да не се допуска директна кореспонденция със с/ките за собствения к-л.
В сметкоплана на бюдж.пред-я са предвидени 4 групи с/ки за отчитане състоянието и изменението на нетните А във времето, като някои от с/ките (от гр.10 )отразяват едно сравнително устойчиво и статично състояние на нетните А, докато останалите три групи с/ки, отчитащи к-ла в бюдж.пред-я отразяват изменението на нетните А на различни фази от функциониране на пред-ето и в различна степен на динамика.
За отчитане на разполагаемия к-л са предвидени с/ките от гр.10 Разполагаем к-л в бюдж.пред-я. Те са основни, пасивни, балансови и се водят в разрез на трите отчитащи се единици.

Подгр./сметка
100
1001 Бюджет
1002 Извънбюджетни с/ки
1009 Други

За отчитане на измененията в нетните А, натрупани от предходни отчетни периоди се използват с/ките от гр.11 Акумулиран прираст/намаление на нетните А от предходната година. Трите сч.с/ки от групата имат резултатен характер и се водят в разрез на съответните отчитащи се единици. Тъй като измененията в нетните А могат да имат противоположна посока, всяка от посочените с/ки е активно-пасивна и изразява:
- акумулиран прираст на нетните А, отразяван като положителна величина по кредита на съответната с/ка. Прирастът в чистото имущество в бюдж.счетоводство съответства на традиционното разбиране за неразпределена печалба от минали години в отчетността на търговците;
- намаление на нетните А, отразявано като отрицателна величина по дебита на съответната с/ка. Намалението на чистото имущество в бюдж.сч-во съответства на традиционното разбиране за непокрита загуба от минали години в отчетността на търговците;

След установяване резултата от функциониране на съответната отчитаща се единица за текущия отчетен период, информацията от с/ките от гр.12 се прехвърля в зависимост от салдата им по съответните с/ки от гр.11, водени за отделните отчитащи се единици. При бюдж.пред-я приключването на с/ките от гр.12 със съответните с/ки от гр.11 се извършва не към 1 януари на следващата отчетна година, а към 31 декември на текущата година и след осигуряване на информацията за изготвяне на оборотна ведомост и справките съгласно чл.33, ал.6 от Зсч.

Чрез с/ките от гр.12 Изменения в нетните А за периода, произтичащи от дейността се отчита своеобразния резултат от характерната за бюджетното пред-е дейност. За с/ките от гр.10 и 11 са обособени три синтет.с/ки – “Бюджети”, “Извънбюджетни с/ки и фондове” и “Други с/ки и дейности”. Всяка една с/ка е активно-пасивна. По дебита се отразява отрицателния резултат от функционирането на съответната отчитаща се единица. В отчетността на публичния сектор окончателното изтичане на ресурси от имуществото на бюдж.предп-е приема формата на разход или отрицателен трансфер. По кредита на с/ките от гр.12 се отразява положителния резултат от функционирането на съответната отчитаща се единица. С/ките от гр.12 се кредитират при отразяване на п/ди и трансфери в кореспонденция със с/ките от гр.70, 71, 73, 74 и 75.
Особено място в капиталовата част на раздел 1 С/ки за к-ли и заеми заемат с/ките от гр.13 Други изменения в нетните А за периода, която е предназначена за отразяване измененията в нетните А в резултат на извършени преоценки и други събития. За отразяване резултатите от преоценките предп-ята извън публичния сектор използват два подхода:
- капиталов подход, чрез създаване на преоценъчни резерви;
- приходно-разходен подход, при който преоценките са за с/ка на текущия финансов резултат.
Бюджетните пред-я не използват капиталовия подход и не формират резерви от последваща оценка на А и П. Те използват приходно-разходния подход, като резултатът от преоценката се установява чрез с/ките от гр.78 Прираст/намаление на нетните А от преоценка.

Всяка от сметките от подгр.780 според нейното салдо се приключва по д-та или к-та на с/ка 1301 Изменения в нетните А от преоценки.
Нетния резултат от измененията в нетните А, настъпили в резултат на други събития през периода се установява чрез с/ка 1309 Изменения в нетните А от др.събития.