Лекции по Икономика

9. Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия.

За счетоводно отчитане на материалните запаси в сметкоплана на бюджетните предприятия са предвидени сметките от раздел 3 Сметки за материални запаси и конфискувани активи.
Предвидени са две групи сметки със сравнително ограничено приложение – група 32 Запаси на държавен резерв и изкупена продукция, в която са включени следните сметки: 3210 Запаси на държавния резерв. Тя е типична материална сметка, която се води в Главно управление „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и в бюджетните предприятия, на които по силата на нормативен акт е вменено задължението да придобиват материални запаси с цел поддържане на стратегически резерв.
Сметка 3220 Изкупена продукция. По посочената сметка определени бюджетни предприятия отчитат продукция, изкупена от даден сектор на икономиката за целите на подпомагане или регулиране на производството, търговията и конкуренцията.
Група 33 Конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения. Групата включва няколко идентични сметки, които се използват от второстепенните разпоредители към Министерство на финансите и на които по силата на нормативен акт са възложени функциите по принудително събиране на държавни вземания и конфискуване на имущества.
В сравнение с отчетността на предприятията от пазарния сектор освен горните по-важни особености не са налице съществени различия в принципите за първоначално и последващо оценяване на материалните запаси, както и при тяхното потребление, придобиване, изписване.
Оценка на материалните запаси. Първоначална оценка при придобиване.
Бюджетните предприятия прилагат следните разновидности на историческа цена при първоначално оценяване на материалния запас:
- Доставна стойност. Тази оценка се използва в случаите на придобиване по възмезден начин и включва всички разходи по закупуването, изключват се търговката отстъпка, складовите разходи, административните разходи, финансовите и извънредните разходи.
- Себестойност. Свързва се с производството на готова продукция от предприятия, извършващи производствена стопанска дейност.
- Справедлива стойност. Използва се в случаите на безвъзмездни сделки с лица извън публичния сектор, в случаи на замяна с такива лица, при заприхождаване на излишъци от материални запаси и в др. случаи.
Последващи оценки на материални запаси.
При бюджетните предприятия се използва принципа на „нетиране”, заложен в сметките от подгр.780 „Прираст/намаление на нетните активи от преоценка и в сметка 1301 Изменения в нетните активи от преоценки.
Отчитане на операциите по придобиване на МЗ.
Отчитане на придобиване на МЗ чрез покупка.
- при еднократен акт.
Дт с/ки подгр. 302 Материали
или
Дт с/ка 3040 Стоки
Дт с/ка 4511 Разчети за ДДС
Кт с/ки Р-л 4 Сметки за разчети-вземания и
или
Кт с/ки гр.50 Парични средства
Задбалансово отчитане.
Дт с/ка 9909 Други активи в употреба, изписани като разход
Кт с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи.
- продължителен, нееднократен акт.
1. за отчитане на данъците и таксите като разход.
Дт с/ки подгр. 606 Разходи за данъци и такси
Кт с/ки р-л 4 Сметки за разчети-вземания и
или
Кт с/ки гр. 50 Парични средства
2. за отнасяне на разходите за данъци и такси в цената на придобиване на актива:
Дт с/ки гр. 30 Материали, продукция, стоки
Кт с/ки подгр. 606 Разходи за данъци и такси

Отчитане на придобиване на МЗ по стопански начин.
Този начин на придобиване свързваме с ограничени случаи на собствено производство:
- на материали, които ще бъдат използвани в самото бюджетно предприятие;
- на готова продукция, предназначена за продажба на трети лица в рамките на извършвана стопанска дейност.
Периодично, но поне веднъж тримесечно и задължително към края на годината се идентифицират разходите за производство по стопански начин, установява се себестойността, която се отнася по съответните сметки за МЗ или незавършено производство, както следва:
Дт подгр. 302 Материали при завършен процес на производство на МЗ
Дт с/ка 3030 Продукция
Кт с/ка 6503 Придобиване на МЗ по стопански начин
ИЛИ
Дт с/ка 3010 Незавършено производство при незавършен процес на произ-во
Кт с/ка 6503 Придобиване на МЗ по стопански начин
Към края на отчетния период и преди приключването на с/ките от раздел 6 и 7 с/ка 6503 има само кредитен оборот и кредитно салдо. Това състояние се посочва в оборотната ведомост, подлежаща на представяне в Министерството на финансите. След осигуряването на тази информация с/ка 6503 се приключва със съответните сметки от група 12.
Дт с/ки подгр. 120 Прираст/намаление на нетните активи за периода
Кт с/ка 6503 Придобиване на МЗ по стопански начин
Дт с/ки подгр. 120 Прираст/намаление на нетните активи за периода
Кт гр. 60 Разходи по икономически ел-ти
Отчитане на придобиване на МЗ чрез безвъзмездни сделки.
- МЗ е придобит в бюджетното предприятие чрез безвъзмездна сделка от 3то лице извън публичния сектор.
1. Предмет на дарението е конкретен МЗ:
Дт с/ки гр. 30
Кт с/ка 7413 Текущи трансфери и дарения в натура от страната
2. Предмет на дарението са пари, предназначени за придобиване на МЗ:
Дт с/ки гр. 50
Кт с/ка 7411 Текущи трансфери и дарения от страната
Обичайно е с парите да бъде закупен МЗ, като при покупката се съставят счетоводните записвания, описани по-горе. Степента на усвояване сумата на дарението следва да се отчита чрез с/ките от подгр. 920 Поети задължения по договори, неусвоени и акумулирани ср-ва за бъдещи задължения.
- Безвъзмездното придобиване/предаване на актива се извършва в рамките на публичния сектор м/у бюджетни предприятия в с-мата на един разпоредител с бюджетни кредити.
1. В счетоводството на предаващото актива бюдж.предприятие:
Дт с/ка 4500 Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, п/ди и р/ди балансова ст-ст
Кт с/ки гр. 30
2. В сч. на приемащото актива бюдж.предприятие :
Дт с/ки гр. 30
Кт с/ка 4500 балансова или справедлива ст-ст
Горната статия се съставя като допълваща или сторнировъчна и в случай на последваща корекция на приблизителната оценка на МЗ до неговата балансова ст-ст.
- Безвъзмездно приемане/предаване на актива се извършва в рамките на публичния сектор м/у бюдж.предприятия от две различни бюдж. с-ми.
Единствената разлика в сч.трактовка спрямо горния вариант е, че вместо с/ка 4500 се използват с/ките от гр.76, като в сч-вата на страните по операцията се съставят огледални сч.записвания.
Отчитане на излишъци на МЗ, открити при инвентаризация.
След извършване на евентуално компенсиране на липси с излишъци, некомпенсираният излишък се заприхождава по справедлива ст-ст:
Дт с/ки гр.30
Кт с/ка 7933 Излишъци на МЗ
Отчитане на операциите по отписване на МЗ.
Оценката на отписаните МЗ се определя в съответствие с възприетата от бюдж.предприятие сч.политика по препоръчителния или по допустимия алтернативен подход.
Отчитане при отпускане на МЗ за нуждите на дейността.
Дт с/ки подгр.601
Кт с/ки подгр.302
Отнасянето на р/дите за м-ли по отделните отчитащи се ед-ци се извършва към края на отч.период при приключване на с/ките от подгр.601 със с/ките от подгр.120 Прираст/намаление на нетните активи за периода.
Отчитане на продажбата на МЗ.
1. За отразяване п/да от продажбата съгласно издадена фактура:
Дт с/ки гр.41 фактурна ст-ст
Кт с/ки подгр.711 нетен р-р на прихода
Кт с/ка 4511
2. За получаване на фактурната ст-ст:
Дт с/ки гр.50
Кт с/ки подгр.41
3. За отписване на отчетната ст-ст на МЗ:
Дт с/ки подгр.611 Отчетна ст-ст на продадени МЗ
Кт с/ки гр.30
4. За приключване на с/ките от гр.61 и гр.71:
Дт с/ки подгр.711
Кт с/ки подгр.120
и
Дт подгр.120
Кт с/ки подгр.611
Отчитане при отписване на МЗ в резултат на липси, брак и кражби.
- При липса или брак на МЗ без вина на МОЛ, с отчетната ст-ст на актива:
Дт с/ка 6933 Липси и брак на МЗ
Кт с/ки гр.30
- За отразяване на липса или брак на МЗ по вина на МОЛ, освен горната се съставя и следната сч.статия: (б)
Дт с/ка 4213
или
Дт подгр.426
или
Дт подгр.488
Кт с/ка 7198
Кт с/ка 4511
- При кражба с неустановен извършител се съставя само първата статия, като вземането се завежда задбалансово по с/ка 9289. При настъпване на обстоятелства, сочещи за събираемост на вземането, условното вземане се трансформира в реално, като се съставя статия (б) и се отписва условното вземане от задбалансовите с/ки.
Отчитане на безвъзмездното предаване на МЗ.
- МЗ се предава на 3то лице извън публичния сектор. Предоставеният актив се третира като трансфер и се отчита по с/ките от гр.64.
С отчетната ст-ст на безвъзмездно предоставения МЗ се съставя следната сч.статия:
Дт с/ки гр. 64
Кт с/ки гр.30
- МЗ се предава на друг разпоредител с бюджетни кредити от същата бюджетна с-ма. Това е вътрешен трансфер, който се отразява в счетоводството на предаващото актива предприятие със следната сч.статия:
Дт с/ка 4500 балансова ст-ст
Кт с/ки гр.30
- МЗ се предава на разпоредител от друга бюджетна с-ма:
И тук се спазва правилото, че активът не напуска публичния сектор и е налице трансфер в неговите рамки, но вместо с/ка 4500, използвана в горната статия, се дебитира съответната с/ка от група 76.
Други операции по отписване на МЗ.
1. Предоставянето на МЗ на персонала на бюдж.предприятие се отчита като безвъзмезден трансфер в натура, когато това предоставяне не е обусловено и не зависи от извършваната работа на персонала.
2. Ако предоставянето на МЗ по същество представлява форма на възнаграждение в натура за извършена работа, тогава операцията се отчита като р/д за възнаграждения на персонал в натура и като п/д от продажба на съответните активи, измерен по справедливата им ст-ст към датата на предоставяне.
- За признаване на р/да и начисляване на задължението към персонала, със справедливата ст-ст на МЗ:
Дт с/ка 6049
Кт с/ка 4211
Кт с/ка 4222
- За признаване на п/да по доставката:
Дт с/ка 4211
или
Дт с/ка 4222
Кт с/ки подгр.711
Кт с/ка 4511
- За отписване на отчетната ст-ст на МЗ:
Дт с/ки подгр.611
Кт с/ки гр.30
3. Предоставените на персонала МЗ се отчитат като р/ди за м-ли, а не като р/ди за персонал, когато предоставените активи се използват от персонала за целите на дейността на бюдж.предприятие.
Отчитане на преоценката на МЗ.
- При намаление на отчетната ст-ст до нетната реализируема ст-ст, разликата се признава за текущ р/д:
Дт с/ка 7802
Кт с/ки гр.30
Всяко следващо увеличение на възстановимата ст-ст се отразява като текущ р/д:
Дт с/ки гр.30
Кт с/ка 7801.