Лекции по Икономика

7. Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия

Структурата на местните бюджети е регламентирана подробно в Закона за общинските бюджети и най-общо се състои от приходи, разходи, финансиране и бюджетно салдо. Всеки вид приход на местния бюджет може да се класифицира като данъчен и неданъчен, както и като пряк, разпределяем или преотстъпен. За отчитането на собствените приходи се използват с/ки от раздел 7.

Субсидиите и субвенциите най-общо представляват безвъзмездно и безлихвено предоставени средства от друг финансиращ бюджет (републиканския бюджет). Субсидиите биват общи и целеви. Общи субсидии – подгрупа 751 и целеви – група 74. Субвенциите имат целеви характер, но се предоставят при определени условия, т.е. те са условни и стават възвръщаеми, ако не бъдат изпълнени съответните условия.Субвенциите се отчитат като финансирания чрез с/ки от гр.74.

Преотстъпени приходи – на преотстъпване в рамките на публичния сектор подлежат само приходи с данъчен характер и за това в зависимост от вида на прихода (данък или такса) за тяхното отчитане се използват с/ки 7014 и 7044.
Разходната част на общинските бюджети е представена от :
Разходи за собствена издръжка на общинска администрация;
Разходи за издръжка на функции или дейности на общината.

Счетоводната отчетност в общината следва да се организира в някои основни направления:
1. За параметрите на общинския бюджет и в частност за плана за приходите и плана за разходите;
2. За касово изпълнение на планираните п/ди и р/ди по местния бюджет. Следят се паричните потоци, преминаващи през бюджетната с/ка на общината;
3. За финансиране на дейностите и тяхното функциониране;
4. За функциониране на общинската администрация като самостоятелно бюджетно предприятие;
5. Във връзка със стандартните сч. процедури, касаещи приключването на бюджетната година.

Счетоводно отчитане на п/дите по местните бюджети на общините:
При счетоводното отразяване на преките п/ди могат да бъдат приложени два основни подхода:
А) Принципът на текущо начисляване и касовият принцип:
1. За начислените собствени п/ди, имащи данъчен характер:
Д-т с/ка 4302 Вземания от общински данъци и др. публични общински вземания
К-т с/ка 7012 Начислени п/ди от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
К-т с/ка 7042 Начислени п/ди от такси и лицензии с данъчен характер
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
2. По реда на събраните данъчни п/ди, постъпили по бюджетната с/ка на общината:
Д-т с/ка 5013 Текущи балансови с/ки в лв.
К-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
К-т с/ка 7041 Касови п/ди от такси и лицензии с данъчен характер
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
3. За отразяване уреждането на начисленото вземане:
Д-т с/ка 7012
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
д- т с/ка 7042
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания
Б) При втория подход се изхожда от три стандартни счетоводни процедури свързани с:
- възникване на вземане и признаване на начислен п/д;
- събиране на вземане срещу паричен поток;
- трансформиране на начислените п/ди в касови.

При възприемането на този подход се съставят:
1. За начислените собствени п/ди, имащи данъчен характер:
Д-т с/ка 4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания
К-т с/ка 7012
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7042
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
2. По реда на събраните данъчни п/ди, постъпили по бюджетната с/ка на общината:
Д-т с/ка 5013 Текущи банкови с/ки в лв.
К-т с/ка 4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания
3. За промяна характера на сч.информация:
Д-т с/ка 7012
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
или д-т с/ка 7042
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7041
- анал. с/ка за съответен приходен параграф

При принудително събиране от длъжници:
1. За отразяване промяната в характера на информацията за разчетното отношение:
Д-т с/ка 4308 Публични общински вземания в процес на принудително събиране
К-т с/ка 4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания
2. За постъпилите суми и събиране на вземането:
Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 4308
3. За изменение в характера на сч. информация:
Д-т с/ка 7012
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
или д-т с/ка 7042
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7041
- анал. с/ка за съответен приходен параграф

В случаите, когато не е възможно да се приложи принципа за текущо начисляване се прилага принципа за отчитане на модифицирана (касова-начислена) основа:
1. За постъпилите касови п/ди:
Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
2. В края на годината въз основа на информация за данъчните задължения по подадени п/з годината декларации се прилага принципа текущо начисляване:
а) деклариран е данък за довнасяне:
д-т с/ка 4302
к-т с/ка 7012
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
б) деклариран е данък за възстановяване:
д-т с/ка 7013
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 4312

Възстановяването на надвнесени или недължимо внесени данъчни задължения се отразява счетоводно в съответствие с възприемането на един от двата горепосочени подхода за признаване на п/дите.
При избора на 1-я вариант следва да се съставят:
Д-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 5013
и д-т с/ка 4312 Задължения по възстановяване на общ.данъци и др. публични общински вземания
к-т с/ка 7013
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
При избора на 2-я вариант следва да се съставят:
Д-т с/ка 4312
К-т с/ка 5013
И д-т с/ка 7011
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7013
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
Преотстъпените п/ди се отчитат в момента на тяхното постъпване по бюджетната с/ка:
Д-т с/ка 5013
К-т 7014 Преотстъпени п/ди от данъци, мита, митн.такси и осиг.вноски
Или - анал. с/ка за съответен приходен параграф
К-т с/ка 7044 Преотстъпени п/ди от такси и лицензии с данъчен характер

При постъплението им по бюджетната с/ка на общината разпределяемите п/ди автоматично се дели в съответното съотношение на п/д за местния бюджет и на п/д в полза на РБ. Съставят се следните статии:
1. За постъпилите по бюджетната с/ка сума на разпределяемия п/д:
Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 7011 с частта в полза на местния бюджет
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7041 с частта в полза на местния бюджет
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 4671 Разчети за събрани п/ди и извършени р/ди за с/ка на ЦБ с частта в полза на РБ
2. За преведената част от п/да в полза на РБ:
Д-т с/ка 4671
К-т с/ка 5013
Наемите, концесиите и п/дите от приватизационни сделки, както и тези, реализаирани в резултат на продажба на ДА и МЗ – те се отчитат по с/ките от гр. 71 и 73:
1. За начислените п/ди от наеми:
Д-т с/ка 4887 Вземания от др.дебитори местни лица
Или Д-т с/ки подгр.433 Вземания от концесии
К-т с/ки подгр.712 П/ди от наеми и концесии
2. П/дите от приватизационни сделки се отчитат аналогично на описаните по-горе при Министерството на финансите, като се използват съответните с/ки от подрг.731 Постъпления от приватизация и др.финансови операции-нето
3. П/дите от продажби на ус-ги, ДА и МЗ се отчитат по общия ред, валиден за всички бюджетни предприятия като се използват с/ките от гр.71.
Субсидии и субвенции:
Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ обща субсидия
Или к-т с/ки гр.74 Помощи и дарения от страната и чужбина субвенция и целеви субсидии.

Отчитане на разходите по местните бюджети на общините.
Разходите, които общините извършват са свързани с:
- издръжка на функции, финансирани от общината;
- собствена издръжка на общинската администрация.
Разходите могат да бъдат извършени под две главни форми:
- чрез субсидиране на дейностите, за всяко общинско бюджетно предприятие се превежда субсидия. Те се отчитат като касови р/ди на общината или трансфери към съответното бюджетно предприятие;
- чрез централизирани доставки, осъществявани посредством поемане на р/ди на бюджетни предприятия от общината.
Предоставяне на субсидия в полза на бюджетно пред-е от съответната дейност се отразява:
Д-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджет
К-т с/ка 5013

Във връзка с отчитане на разходите за собствена издръжка общината се разглежда като самостоятелно бюджетно пред-е.
Д-т с/ки от раздел 1 за погасени П
раздел 2 за придобити ДА
раздел 3 за придобити МЗ
раздел 4 за погасени П и за вътрешни разчети
раздел 5 за теглене на суми в брой, за инвестиции и за предоставени заеми
гр. 60 за оперативни р/ди
к-т с/ка 5013 със сумата на касовия р/д

Основни операции и счетоводни процедури по годишното приключване в общините:
А) Операции по банковите с/ки – засягат приключването на банковите с/ки на съответните бюджетни пред-я, финансирани от общината, както и операциите по самата бюджетна с/ка на общината. За целта се определя банков ден за последната операция. Постъпилите към тази дата суми по бюджетната с/ка се отразяват:
Д-т с/ка 5013
К-т с/ка 7544 Касови трансфери от/за общински бюджети
От своя страна общината трябва да възстанови в полза на РБ или друг финансиращ бюджет неусвоената част от субсидия и временни безлихвени заеми. За целта в последния работен ден за работа със СЕБРА се инициира бюджетно плащане, което в общината се отразява:
Д-т с/ка 7511 обща субсидия
Или д-т с/ки гр.46 временни безлихвени заеми
К-т с/ка 5013
Б) Приключване на съответните сч.с/ки – свързано е с две основни процедури:
- приключване на операциите по касово изпълнение на местния бюджет;
- приключвателни операции във връзка с текущото отчитане дейността на общината, разгледана като самостоятелно бюджетно пред-е.

Особени операции, касаещи отчетността на общините.
А) Приписани разходи, приходи и трансфери – свързват се с необходимостта от сч.отразяване на предполагаем съпътстващ резултат от предходно извършена стоп.операция. Пример за това са: отпускането на временен безлихвен заем от един бюджет на друг; бюджетни учреждения, финансирани от ДБ, респ.от бюджета на общината, които са настанени в сгради, собственост на държавата, респ.на общините, не плащат наем.
Б) Операции, свързани с прехвърляне на А и П между държавата и общините – когато дадено общинско пред-е по силата на нормативен акт премине в структурата на дадено министерство или друга държ.институция, както и в обратния случай. В случай на такива реорганизации и структурни промени в публичния сектор е налице трансфер на цяло пред-е, разгледано като съвкупност от А и П , а самия трансфер се отразява чрез използването на подгрупа с/ки 761 Прехвърлени А и П м/у държавата и общините. Прехвърлените задбалансови А и П се отписват от прехвърлителя ч/з използването на съответните задбалансови кореспондиращи с/ки от подгр.998.