Лекции по Икономика

6. Отчитане на операциите по изпълнение на републиканския бюджет при първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Първостепенни разпоредители са всички функционални министерства и централни ведомства и държавните органи. С ранг на първостепенни разпоредители са и общините. Те формират собствени бюджети, в които приходната част се състои от собсвени п/ди и субсидии, трансфер от републиканския бюджет, а разходната част е представена от трансфери за второстепенни разпоредители и р/ди за собствена издръжка. Собствените п/ди на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити са под формата на такси, които се отчитат чрез с/ка 7041 Касови п/ди от такси.
Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити са включени в системата на единната с/ка и имат достъп до нея в рамките на разрешения им бюджетен кредит. Средствата, с които разполагат първостепенните разпоредители се съхраняват в единната банкова с/ка в БНБ. За счетоводно отчитане на тази част от авоара на единната с/ка , която е на разположение на разпоредителите се използва с/ка 5001 Текущи сметки в лв, консолидирани в системата на “Единната с/ка”.

Отчитане на разрешените бюджетни кредити:
Задбалансов счетоводен подход – при този подход използваме с/ка 92891 Разрешени бюджетни кредити. По дебита на тази активна задбалансова с/ка се отразява размера на първоначално отпуснатия бюджетен кредит, както и последващите корекции. По кредита на с/ката се отразява усвояването на лимита по реда на инициираните от разпоредителя касови п/ди
.
В счетоводството на съответния първостепенен разпоредител се съставят следните статии:
- за утвърждаване на разрешения на разпоредителя бюджетен кредит:
д-т с/ка 92891 Рарешени бюджетни кредити със сумата на лимита
к-т с/ка 9981 Кореспондираща с/ка за задбалансови А
- по реда на извършените от разпоредителя касови р/ди:
д-т с/ка 9981
к-т с/ка 92891
- за извършени последващи корекции в разрешения бюджетен кредит, с разликата между новия и стария размер на бюджетния кредит:
а) при увеличение на бюджетния кредит, с допълваща сч.статия:
д-т с/ка 92891
к-т с/ка 9981
б) при намаления на бюджетния кредит, със сторнировъчна статия:
д-т с/ка 92891 Разрешени бюджетни кредити ЧЕРВЕНО
к-т с/ка 9981 Кореспондираща с/ка за задбалансови А
в) за приключване към края на отчетния период, с дебитното салдо по сметката:
д-т с/ка 9981
к-т с/ка 92891

Балансов счетоводен подход – при този подход се използва с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет.
а) за утвърждаване на бюджетния кредит:
д-т с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет
к-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
б) по реда на извършване на касови р/ди:
д-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджета на министерства и ведомства
к-т с/ка 4519

Основни счетоводни запсивания и стопански операции
Основните операции и записвания са диференцирани в зависимост от два подхода:

Първи подход:
- информацията за отпуснатия и усвоен бюджетен кредит се поддържа чрез използване на разчетни балансови с/ки;
- не се прилага концепцията на сметка 5001;
- паричните средства на разпоредителя се съхраняват в самостоятелна банкова сметка извън единната с/ка, за чието отчитане се използва с/ка 5013 Текущи банкови с/ки в лв.
При възприемането на този подход се съставят следните сч.статии:
- за утвърждаване на лимита, съгл. писмо на Министерство на финанси:
д-т с/ка 4519 Други разчети с централния бюджет
к-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
- за отчитане на п/дите и трансферите на първостепенния разпоредител:
а) за отчитане на собствени п/ди на разпоредителя:
д-т с/ка 5011 Касови наличности в лв.
д-т с/ка 5013
к-т с/ка 7041 Касови п/ди от такси
б) за получения трансфер от РБ, субсидия за собствена издръжка:
д-т с/ка 5013
к-т с/ка 4519
- за усвояване на бюджетния кредит по реда на касовите р/ди:
а) за предоставяне на трансфери в полза на второстепенни разпоредители от системата на първостепенния разпоредител:
д-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства
к-т с/ка 5013
б) за извършени плащания за собствена издръжка на първостепенния разпоредител като самостоятелно бюджетно предприятие:
д-т с/ки от раздел 1,2,3,4,5 и група 60
к-т с/ка 5013

Втори подход – основава се на следните положения:
- информацията за отпуснатия и усвоен бюджетен кредит се поддържа чрез използването на задбалансови сч.с/ки;
- прилага се концепцията за с/ка 5001
Счетоводните запсивания по този подход са:
- при разрешаване на утвърдения размер на лимита съгласно писмо на Министерство на финансите, първостепенният разпоредител завежда активна с/ка 92891:
д-т с/ка 92891 със сумата на лимита
к-т с/ка 9981
- за отчитане на събраните собствени п/ди по бюджета на първостепенния разпоредител:
а) за отчитане на собствени п/ди на разпоредителя:
д-т с/ка 5011 Касови наличности в лв. в брой
д-т с/ка 5001 Текущи с/ки в лв. безкасово
к-т с/ка 7041 Касови п/ди от такси
б) при постъпване на събраните собствени п/ди по единната с/ка в БНБ:
д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
к-т с/ка 5001

- При иницииране на касов р/д от първостепенния разпоредител, практически извършен като плащане от единната с/ка, са възможни следните варианти:
1. Първостепенния разпоредител превежда субсидия за издръжка на свои поделения:
- първостепенния разпоредител посочва, че разполага с парични средства за да извърши плащането, т.е. счетоводно се “захранва” консолидираната в системата “Единна сметка” неговата сметка.
Д-т с/ка 5001 Текущи с/ки в лв., консолидирани в системата на “Единната с/ка”
К-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
- в рамките на своя бюджетен кредит първостепенният разпоредител извършва плащане от единната с/ка, като същевременно отразява и трансфер от РБ, предназначен за неговия бюджет:
д-т с/ка 7522 Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства
к-т с/ка 5001
2. Първостепенния разпоредител извършва плащане от единната с/ка за собствена издръжка.:
Д-т с/ка 5001
К-т с/ка 7511
И д-т с/ки раздел 1, 2, 3, 4, 5 и гр.60
К-т с/ка 5001
3. Вместо първостепенният разпоредител да превежда субсидия към свой второстепенен разпоредител е възможно последният да инициира плащане от единна с/ка от името на първостепенния разпоредител и след неговото одобрение:
Д-т с/ка 7500 Разчети за плащане в СЕБРА
К-т с/ка 5001
В счетоводството на второстепенния разпоредите:
Д-т с/ки от раздел 1, 2, 3, 4, 5 и гр.60
К-т с/ки 7500
След всяка една от тези операции, при които е налице плащане от единната с/ка, без значение от кого е инциирано, се съставя сч.статия, обратна на тази при разрешаване на бюджетен кредит:
Д-т с/ка 9981 Кореспондираща с/ка за задбалансови А
К-т с/ка 92891 Разрешени бюджетни кредити
Сметка 7511 има за цел да отразява чрез своя кредитен оборот действително усвоени от първостепенния разпоредител субсидии от РБ, а чрез дебитния оборот на с/ка 7522 се поддържа информация за предоставените на нисшестоящи разпоредители субсидии.