Лекции по Икономика

5. Отчитане на операциите по изпълнение на РБ в Министерството на финансите.

Министерството на финансите е главният администратор и изпълнител на републиканския бюджет и има следните основни функции във връзка с отчетността:
- При отчитане параметрите на приетия със закон държавен бюджет;
- При отчитане текущото изпълнение на  републиканския бюджет, т.е. на плана за разходите и приходите;
- При счетоводното приключване на съответната бюджетна година.
Отчетността в Министерството на финансите е организирана в два аспекта:
- Отчитане касовото изпълнение на републиканския бюджет;
- Отчитане дейността на Министерството на финансите като бюджетно предприятие, в т.ч. дейността на подведомствените разпоредители с бюджетни кредити от неговата система – агенции и дирекции.

Отчитане параметрите на републиканския бюджет – могат да бъдат предложени два подхода:
- Счетоводен подход – в основата стои разбирането, че параметрите на бюджета са своеобразни очаквания на Министерство на финансите за изпълнение на плана за разходи и приходи. Това насочва към разработването на система от задбалансови сметки, между които не следва да има никаква кореспондентска връзка. Сметките са активни или пасивни, чисто операционни, но с възможност за известно индиректно съпоставяне. Тези сметки следва да се водят с чисти обороти по дебита или кредита, в т.ч. по параграфи на Единната бюджетна класификация. Целта е да бъде поддържана информация общо за бюджетните разходи и приходи. За целите на този подход могат да бъдат използвани следните две счетоводни сметки:
- сметка 99781 План за разходите по републиканския бюджет – активна, задбалансова, чисто операционна счетоводна сметка. Води се с чисти обороти по дебита, с натрупване на годишна база. От балансова гледна точка е транзитна. Сметката се дебитира: а) с планирания размер на разходите съгласно Закона за Държавния бюджет за съответната година; б) с корекциите в плана за разходите в резултат на актуализация на бюджета, както следва: - в посока на увеличение, с разликата между новия и стария размер се съставя допълваща счетоводна статия; - в посока на намаление, с разликата между стария и новия размер се съставя червена сторнировъчна статия. Посочената сметка се кредитира текущо по реда на извършване на касови разходи съгласно платежни документи. Преди приключване на сметката нейното салдо може да бъде само дебитно и изразява икономия на планираните разходи. С това салдо към 31 декември, с обратна счетоводна статия сметката се приключва с общата задбалансова кореспондираща сметка.
- сметка 99791 План за приходите по републиканския бюджет – задбалансова сметка, която се води на принципа на пасивните сметки с чисти обороти по кредита, с операционно-резултатен характер, с натрупване на годишна база. Сметката се кредитира: а) с утвърдения размер на плана за приходите съгласно  Закона за Държавния бюджет; б) с корекции в плана за приходите, както следва: - в посока на увеличение, с разликата между новия и стария размер се съставя допълваща счетоводна статия; - в посока на намаление, с разликата между стария и новия размер се съставя сторнировъчна статия. Операционния характер на сметката се реализира чрез нейния дебитен оборот. Сметката текущо се дебитира по реда на постъпилите касови приходи по единната сметка в БНБ. Към края на отчетния период сметката може да има както кредитно, така и дебитно салдо. Дебитното салдо изразява преизпълнение на плана за приходите, кредитното салдо – неизпълнение. В зависимост от салдото си сметката се приключва с общата задбалансова кореспондираща сметка.

Във връзка с отчитане параметрите на републиканския бюджет в Министерството на финансите се съставят следните счетоводни статиии:
А) с общия размер на р/дите, в т.ч. съответно разходни параграфи, съгласно  Закона за Държавния бюджет, в началото на отчетния период:
Д-т с/ка 99781 План за разходите по републиканския бюджет
- анал. с/ки по разходни параграфи
К-т с/ка 9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи
Б) с общия размер на утвърдените п/ди по републиканския бюджет , в т.ч. по отделни приходни параграфи, в началото на отчетния период:
Д-т с/ка 9989 Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви
К-т с/ка 99791 План за п/дите по републиканския бюджет
- анал. с/ки по приходни параграфи
В) към края на отчетния период с/ките се приключват в зависимост от салдата по тях, както следва:
- при дебитно салдо по с/ка 99781 План за разходите по републиканския бюджет:
д-т с/ка 9981 Кореспондираща с/ка за задбалансови А
к-т с/ка 99781 разходите по републиканския бюджет
- анал. с/ки по разходни параграфи
- при кредитно салдо по с/ка 99791 План за п/дите по РБ:
д-т с/ка 99791 План за п/дите по РБ
- анал. с/ки по приходни параграфи
к-т с/ка 9989 Кореспондираща с/ка за задбалансови пасиви
- при дебитно салдо по с/ка 99791 План за п/дите по РБ:
д-т с/ка 9989 Кореспондираща с/ка за задбалансови пасиви
к-т с/ка 99791 План за п/дите по РБ
- анал. с/ки по приходни параграфи

- Извънсчетоводен подход – реализира се чрез завеждане и поддържане на специални спомагателни регистри, известни като параграфни книги. Поддържа се информация за актуалното състояние на планираните приходи и разходи. Основния недостатък на този подход е, че той не позволява да се генерира информация за степента на изпълнение на планираните параметри на РБ.

Отчитане приходите по републиканския бюджет:
Приходите по републиканския бюджет постъпват по единната сметка в БНБ чрез банките-администратори и системата СЕБРА.
Под касов приход в бюджетното счетоводство се разбира положителен паричен поток, който постъпва в полза на даден бюджет от източник извън публичния сектор и не подлежи на последващо движение.
Положителен трансфер – входящ паричен поток в полза на даден бюджет, чийто източник е друг разпоредител с бюджетни кредити, т.е. трансферът изразява едно вътрешно движение в рамките на публичния сектор.
И приходите и трансферите се отчитат чрез с/ките от раздел 7 Сметки за приходи и трансфери. Трансферите се отчитат чрез с/ките от група 75 Трансфери между бюджетни и извънбюджетни с/ки.

Паричните средства на републиканския бюджет се съхраняват по банкови сметки в системата на единната с/ка в БНБ. За сч.отчитане на средсвата по единната с/ка и по банкови сметки, консолидирани в системата на единната с/ка се използва подгрупа с/ки 500 Наличности в системата на “Единната с/ка” и по други с/ки в БНБ. За средствата, съхранявани по единната с/ка в Министерство на финансите се води с/ка 5000 Текущи с/ки в левове на централния бюджет в БНБ.

За отчитане на приходите по републиканския бюджет с данъчен характер се използват с/ки от гр.70 П/ди от данъци и такси и 701 П/ди от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски и 704 П/ди от такси и лицензии с данъчен характер.
Във връзка с отчитане на преките данъци п/ди по РБ в Министерството на финансите се съставят следните счетоводни статии:
- За постъпилите в БНБ касови п/ди, съгласно платежни документи, електронни съобщения и банкови отчети от единната с/ка:
Д-т с/ка 5000 Текущи с/ки в левове на централния бюджет в БНБ
К-т с/ка 7011 Касови п/ди от данъци, мита, митнически такси и осурителни вноски
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 7041 Касови п/ди от такси и лицензии с данъчен характер
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
- За отчитане на изпълнена част от плана за п/ди по РБ:
Д-т с/ка 99791 План за приходите по РБ
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 9989 Кореспондираща с/ка за задбалансови пасиви
- В края на отчетния период въз основа на подадени през годината данъчни декларации се прилага принципа за текущо начисляване:
- за дължимите суми към РБ:
д-т с/ка 4301 Вземания от данъци и други публични държавни вземания
к-т с/ка 7012 Начислени п/ди от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
- анал. с/ка за съоветен приходен параграф
к-т с/ка 7042 Начислени п/ди от такси и лицензии с данъчен характер
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
- за декларираните суми за възстановяване:
д-т с/ка 7013 Начислени суми за възстановяване на данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
д-т с/ка 7043 Начислени суми за възстановяване на такси и лицензии с данъчен характер
- анал. с/ка за съответен приходен параграф
к-т с/ка 4311 Задължения по възстановяване на данъци и други публични държавни вземания
За да се избегне двойното отразяване на приходите, в началото на следващата отчетна година е необходимо да се извърши сторниране на направените записвания за начислените п/ди, подлежащи на внасяне или възстановяване. Следователно, коригирането на касовите постъпления по РБ в рамките на една отчетна година се извършва 2 пъти – в началото на периода, когато се сторнират начислените, но не получени касови п/ди и към края на периода, когато се извършва начисляване на дължими към бюджета суми и суми за възстановяване съгласно декларации, подадени текущо през годината.

Преотстъпването не е съпроводено с наличие на съответни парични потоци, а при прилагане принципа на текущо начисляване едновременно се отчита разход и приход по бюджета. За целта се съставя следната счетоводна статия:
Д-т с/ки подгр.644 Субсидии за нефинансови предприятия или с/ки подгр. 645 Субсидии за нестопански организации
К-т с/ка 7014 Преотстъпени п/ди от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски
К-т с/ка 7044 Преотстъпени п/ди от такси и лицензии с данъчен характер
За отчитане на приватизационния процес и на резултата от съответната сделка се използва подгрупа 731 Постъпления от приватизация-нето, към която са предвидени две синтетични с/ки 7311 и 7319. По кредита на пасивната с/ка се отнася договорената стойност по сделката, а по дебита на активната – отчетната стойност на продадените нетни активи. Приложим е принципа текущо начисляване.
В съответствие с договорените параметри на сделката в Министерството на финансите се съставят следните счетоводни статии:
А) При сключване на договора с общата договорена стойност по сделката:
Д-т с/ки подгр. 437 Вземания от приватизация
К-т с/ка 7311 Постъпления от приватизация
Б) За отписване отчетната стойност на приватизираните дялове, акции и обособени обекти:
Д-т с/ка 7319 Отчетна стойност на приватизирани дялове, акции и обособени части
К-т с/ки подгр.511 Дялове и акции в предприятия в страната
К-т с/ки подгр.512 Дялове и акции в предприятия в чужбина
В) за полученото плащане по сделката:
- за частта от сделката, платима в брой:
д-т с/ки подгр. 500 Наличности в системата на “Единната сметка” и по други сметки в БНБ
к-т с/ки подгр. 437 Вземания от приватизация
Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на ТД, както и на обособени части от имуществото на ЕТ с държавно участие в капитала, се внасят в специална бюджетна с/ка, която се управлява от министъра на финансите. Средствата по тази с/ка се разпределят, както следва:
- за централния РБ – 90%
- за попълване на Фонда за покриване на р/дите за приватизация – 10%, с изключение на постъпилите плащания в случаите на разсрочено плащане на покупната цена по приватизационни договори, 10% от които постъпват в Агенцията за следприватизационен контрол.
- ако е договорено разсрочено плащане чрез непарични платежни средства, с тяхната номинална стойност:
д-т с/ка 6426 Капиталови трансфери-поети заеми и дългове на домакинства
к-т с/ки погр. 437 Вземания от приватизация
Когато бюджетно предприятие при извършването на продажба на държавно или общинско имущество получава компенсаторни инструменти, които след това се погасяват и обезсилват, от гледна точка на бюджетното предприятие е налице приписан приход или разход. С размера на номиналната ст/ст на приетите и погасени при тези сделки компенсаторни инструменти се съставят:
Д-т с/ки гр.64 Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери
К-т с/ки подгр.718 Приписани п/ди от продажби на А и услуги и от дялови участия
Отчитане на операциите по финансиране на бюджетен дефицид:
В случаите на бюджетен дефицит финансирането е елемент, допълващ приходната част на бюджета и може да бъде осъществено по два основни начина:
- чрез емитиране на държавни ценни книжа и други финансови инструменти по вътрешния национален дълг;
- чрез ползване на заеми от националната банкова система или от международни банкови институции.
Емитирането, търговията и обратното изкупуване на държавни ценни книжа като технология следва разпоредбите на специални наредби на БНБ. Емитент е Министерството на финансите. Постъпленията са в полза на РБ. БНБ продава от името на Министерство на финансите съответните емисии на първични дилъри, като организира веднъж седмично аукциони. Счетоводното отчитане е диференцирано в зависимост от вида на държавната ценна книжа: сконтови, лихвоносни и сконтово-лихвоносни. Съгласно МСС 39 финансовият пасив първоначално се признава във финансовите отчети на емитента по историческа стойност, каквато е емисионната стойност, а в последствие по неговата амортизирана стойност. От това следва, че постъпилите суми от съответната емисия не се третират като приход на РБ, а като дълг на емитента, който се отчита по амортизирана стойност. За целта се използват с/ки от гр. 15 Емисии на държавни ценни книжа.

Счетоводните записвания в Министерството на финансите по повод емисията на държавни ценни книжа са:
- за постъпили суми от продажбата на съответната емисия. Сумата се превежда от участниците в аукциона-първични дилъри по единната сметка в БНБ:
д-т с/ка 5000 Текущи с/ки в лв на централния бюджет в БНБ
к-т с/ки подгр.151 Краткосрочни държавни ценни книжа
к-т с/ки подгр.152 Дългосрочни държавни ценни книжа
- анал.с/ка № на съответната емисия
- за отчитане на емисионните разлики при емитента се използва подгр.159 Премии/отстъпки и други корективи от номинала на държавни ценни книжа. В случай, че емисионната цена на емитираните ценни книги се различава от тяхната номинална стойност се съставят следните счетоводни статии:
а) при продажба на държ.ценни книжа с отстъпка:
д-т с/ка 5000 с продажната цена
д-т с/ки 159 с отстъпката
к-т с/ки подгр.151 с номиналната ст-ст
или к-т с/ки 152
б) при емисия с премия над номиналната ст-ст:
д-т с/ка 5000 с прадажната цена
к-т с/ки 159 с премията
к-т с/ки 151 с номиналната ст-ст
или к-т с/ки 152
При признаването на отчетените емисионни разлики се прилагат два подхода: капиталов или приходно-разходен. При емисии на финансови инструменти, елемент на собствения капитал (акции) последователно се прилага капиталовия подход; при емисии на дългови инструменти (облигации) се възприема приходно-разходен подход.

Систематичното изписване на емисионните разлики се извършва на съответните лихвени дати и за сметка на начислената лихва, като се съставят следните статии:
- за изписване на премията в намаление на признатия лихвен разход, съгл. Разработен от емитента погасителен план:
д-т с/ки подгр. 621 Разходи за лихви по ДЦК с разликата
д-т с/ки подгр.159 Премии/отстъпки от номинала на държавни ценни книжа с амортизирана част от премията
к-т с/ки подгр. 481 Разчети за лихви с дължимите лихви
- анал. с/ка № съответната емисия
- за изписване на сконтото в увеличение на признатия лихвен разход, съгл. Разработен от емитента погасителен план:
д-т с/ки подгр.621 с разликата
к-т с/ки подгр.159 с амортизираната част от сконтото
к-т с/ки подгр.481 с дължимите лихви
- анал.с/ка № на съответната емисия

В зависимост от това по каква оценка се изкупуват ценните книжа, се съставят следните статии:
- при обратно изкупуване по цена, равна на номиналната стойност:
д-т с/ка 1517 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1518 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1527 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1528 номинална ст-ст
к-т с/ка 5000 цена на обратно изкупуване
- при обратно изкупуване по цена, по-ниска от номиналната ст-ст:
д-т с/ка 1517 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1518 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1527 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1528 номинална ст-ст
д-т с/ки подгр.159 отстъпка от номинална ст-ст
к-т с/ка 5000 цена на обратно изкупуване
- при обратно изкупуване по цена, по-висока от номиналната ст-ст:
д-т с/ка 1517 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1518 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1527 номинална ст-ст
или д-т с/ка 1528 номинална ст-ст
к-т с/ка 5000 цена на обратно изкупуване
к-т с/ки подгр.159 премия над номинална ст-ст
Друга стандартна техника за финансиране на бюджетния дефицит е банковото кредитиране, като се има предвид, че получените парични средства се третират като дълг към съответната финансова институция, а не като приход по РБ. Счетоводни записвания във връзка с получен банков заем от финансова институция на ниво Министерство на финансите:
- за постъпилите по единната с/ка парични средства от усвоения заем:
д-т с/ка 5000 с главницата
к-т с/ки гр.16
- олихвяване на кредита съгласно принципа за текущо начисляване:
д-т с/ки подгр.622 с начислената лихва
к-т с/ки подгр.481
- обслужване на дълга (главница и лихва):
д-т с/ки гр.16 главница
д-т с/ки подгр.481 лихва
к-т с/ка 5000 погасителна вноска
Отчитане на касови р/ди по РБ:
Касовите р/ди са отрицателни парични потоци, които се извършват в съответствие с параметрите, утвърдени в Закона за ДБ и до размера на постъпилите бюджетни приходи и сумите, финансиращи планирания бюджетен дефицит.
Касови р/ди, извършвани от единната с/ка могат да бъдат систематизирани в 3 основни групи:
- под формата на помощи, обезщетения, трансфери за домакинства, субсидии за нефинансови предприятия и нестопански организации, помощи за други държави. Използват се с/ките от гр.64. Според характера на плащането и получателя се съставя следната сч.статия:
д-т с/ки 64
к-т с/ка 5000
- типични трансфери – сумите, отпускани като “субсидия” за първостепенните разпоредители в рамките на разрешения за тях бюджетен кредит. Тази субсидия е допълващ елемент в бюджета на първостепенните разпоредители и служи за издръжка на бюджетните предприятия от системата на първостепенните разпоредители. В счетоводството на Министерството на финансите се съставя следната статия:
д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за бюджета
к-т с/ка 5000 Текущи с/ки в лв на централния бюджет в БНБ
- плащания от единната с/ка, инициирани от Министъра на финансите за собствена издръжка на Министерство на финансите като самостоятелно бюджетно предприятие, в т.ч. операции, свързани с:
- теглене на пари в брой;
- безкасови плащания за доставка на А;
- плащания, свързани с р/ди и погасяване на П.
Отчитане на бюджетни кредити (лимити):
Субсидиите за издръжка на първостепенните разпоредители се предоставят в рамките на определен лимит (бюджетен кредит). Те се разрешават от министъра на финансите и се разглеждат като горна граница, до която първостепенния разпоредител може да извършва касови р/ди за своята бюджетна система, т.е. да инициира плащания от единната с/ка, насочени към съответните бюджетни предприятия.
За сч. отчитане на бюджетни кредити могат да бъдат приложени два подхода:
 задбалансов подход – във връзка с този подход за отчитане на бюджетни кредити в Министерството на финансите се използва с/ка 92991 Разрешени бюджетни кредити. С/ката е пасивна, задбалансова. Има операционно-резултатен характер. По кредита на посочената с/ка се отразяват:
- размерът на първоначално утвърдения бюджетен кредит;
- последващите корекции, които се отчитат: увеличенията в лимита с допълваща сч.статия, а намаленията в лимита – с червена, сторнировъчна сч.статия.

Счетоводни записвания във връзка с утвърждаването, усвояването на бюджетния кредит и извършването на касови разходи:
1) за утвърждаването на бюджетен кредит в полза на първостепенен разпоредител:
Д-т с/ка 9989 Кореспондираща с/ка за задбалансови пасиви със сумата на лимита
К-т с/ка 92991 Разрешени бюджетни кредити
- анал. с/ка на съответен първостепенен разпоредител
2) по реда на извършените касови р/ди се съставят статиите:
а) за преведени суми за субсидии по бюджетите на първостепенните разпоредители в рамките на разрешения им бюджетен кредит:
д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
к-т с/ка 5000
и д-т с/ка 92991 Разрешени бюджетни кредити с размера на р/да
- анал. с/ка на съответен първостепенен разпоредител
к-т с/ка 9989 Кореспондираща с/ка за задбалансови пасиви
б) за извършени плащания на пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери:
д-т с/ки гр.64
к-т с/ка 5000
в) за извършени плащания за собствена издръжка на министерството, в т.ч. за поделенията от неговата с-ма:
д-т с/ки от раздел 1,2,3,4,5 и група 60
к-т с/ка 5000
3) За последващи корекции на разрешения бюджетен кредит, с разликата между новия и стария размер на лимита:
- при увеличение на лимита, с допълваща статия:
д-т с/ка 9989
к-т с/ка 92991 със сумата на увеличението
- при намаление на лимита, със сторнировъчна статия:
д-т с/ка 9989
Със сумата на намалението
к-т с/ка 92991
4) За приключване на задбалансова с/ка към края на отчетния период:
д-т с/ка 92991 със салдото по с/ката
к-т с/ка9989

- Балансов счетоводен подход – при този подход се използват с/ките от гр.45 Разчети за данъци, социално осигуряване и други операции и доставки между бюджетни предприятия и в частност в счетоводството на Министерството на финансите пасивната с/ка 4522 Разчети с бюджета на министерства и ведомства.
1) При разрешаване на бюджетен кредит и утвърждаване на лимита, с общия му размер:
Д-т с/ка 7511 Касови трансфери от/за централния бюджет
К-т с/ка 4522 Разчети с бюджети на министерства и ведомства
- анал. с/ка на съответен първостепенен разпоредител
2) По реда на извършване на касови р/ди, съгл. Отчет по единната с/ка:
д-т с/ка 4522 Разчети с бюджети на министерства и ведомства
- анал. с/ка на съответен разпоредител
к-т с/ка 5000 Текущи с/ки в лв на централния бюджет в БНБ
Посочения подход влиза в противоречие с традиционното разбиране за трансфера като паричен поток, при което не би следвало да се прилага принципа за текущо начисляване.