Лекции по Икономика

б/ Фактори, които оказват влияние върху управлението на човешките ресурси

1. Моделите на управление на икономиката:
а)Централизиран административно-разпоредителен:
• Организацията получава всички команди от правителството;
• Правителството диктува на кого, колко и на каква цена да се продава;
• Решенията се взимат на върха и не подлежат на обсъждане;
• Трудовото договаряне е фиктивно;
• Управлението на човешките ресурси е подчинено на класово-партийния подход;
• Няма трудов пазар.

б)Либерален пазарен модел:
• Правителството не се намесва и не ограничава дейността на организациите.
• Основната цел на организацията е непосредствен финансов резултат.
• Решенията се взимат на върха и не се консултират.
• Системата на индустриални отношения е децентрализирана. Отдава се по-голямо значение на индивидуалното трудово договаряне.
• Правата на работниците и служителите са ограничени
• Рисковите инвестиции в човешки капитал се намаляват.
• Социалните ангажименти и отговорности са ограничени;
• Доминира индивидуалистичната култура.

в)Социална пазарна икономика:
• Правителството установява и подържа сътрудничество със синдикатите.
• Колективното трудово договаряне е обичайна практика.
• Взимането на решения се консултира със заинтересованите страни.
• Правата и задълженията на заетите са обект на регулиране.
• Социалната култура е силно развита.
• Управлението на човешките ресурси се основава на взаимно зачитане в трудовия процес.
• Социалните ангажименти и отговорности са обичайна практика.

г)Демократически модел:
• Правителството набляга на дългосрочен икономически растеж;
• Акцентът в управлението се поставя върху груповото сътрудничество и социалната хармония отколкото върху законодателството;
• Тристранно сътрудничество;
• Не намеса на трети лица в колективното трудово договаряне;
• Трудовите договори са безсрочни или пожизнени;
• Поощрява се израстването в службата;
• Управлението се основава на взаимна лоялност;
• Големи социални ангажименти;
• Голямо значение има фирмената култура;
• Решенията се взимат с консенсус.

2. Държавната политика в областта на човешките ресурси. Като фактор, който оказва влияние върху управлението на хората в трудовия процес, намира израз в:
 националното законодателство;
 международните правни норми ратифицирани от парламента;
 нормативните актове на правителството, издадени в рамките на неговите правомощия:
а)Законодателството, което регулира инвестициите;
б)Законодателството, което регулира потребителското търсене;
в)Решенията на законодателната и изпълнителната власт в областта на доходите на работниците и служителите за положения от тях труд;
г)Законовата и подзаконовата нормативна уредба на индустриалните отношения;
д)Законовото и подзаконовото регулиране на икономически активното население на страната.

3. Състоянието на националният трудов пазар

а)Когато предлагането на работна сила е по-голямо от нейното търсене, трудовият пазар:
• Провокира безработните да усъвършенстват и променят своите професионални умения в съответствие с реалните потребности на икономиката;
• Стабилизира относително работната сила в стопанската единица , като съдейства за подобряването на трудовата, производствената, и технологичната дисциплина;
• Оказва благоприятно върху процесите на интеграция в стопанската единица;
• Стабилизира и намалява трудовото възнаграждение;
• Улеснява колективното трудово договаряне на работодателите с предприятията на работниците и служителите.

б)Когато търсенето на работна сила е по-голямо от предлагането, трудовият пазар:
• Провокира ръста на трудовото възнаграждение за запазване на необходимата работна сила, както и за привличането на недостигащите работници, служители и ръководители;
• Провокира развитието но вътрешния трудов пазар и по-специално повишаването на квалификацията, преквалификацията, развитието на кадрите и израстването им в кариерата;
• Провокира техническото, технологичното и структурното развитие на организацията, а това предизвиква съществена промяна в структурата на необходимата работна сила;
• Поставя на изпитание мотивацията на работниците и служителите;
• Провокира търсенето на чуждестранна работна сила;
• Създава макроикономически предпоставки за засилване движението на работната сила.

4. Степента на интегрираност с икономиките на други страни.

5. Икономическата стабилност на страната.

6. Размерът и типът на организацията.
а)Микро и малки организации:
• Функциите на управлението не са обособени;
• Цялото управление е в ръцете на собственика;
• Планирането е ограничено;
• Няма синдикати;
• Авторитарен стил на ръководство.

б)Големите организации:
 Централизирана функция по управлението на човешките ресурси:
• Създаване на специализирани звена за управление на човешките ресурси към централното управление на стопанската единица;
• Създаване на секции или групи за управление на човешките ресурси към обособените звена на стопанската единица.

 Децентрализирана функция на управлението на човешките ресурси:
 Управлението се извършва от съответните линейни ръководители.

 При функционален принцип на управление на човешките ресурси - управлението е на върха, т.е. в специализираните дирекции, управления или отдели.
• Има възможност за възникване на напрежения в отношенията между отделните звена;
• Няма специалисти по отделните въпроси, които да имат поглед върху цялата стопанска единица;
• Тенденция на увеличаване на равнищата на управление на стопанската единица с произтичаща от това ефективност на управленските въздействия.

 Продуктов принцип. Организацията се състои от отделни звена произвеждащи продукт или услуга. Управлението на човешките ресурси е прерогатив на централното управление на организацията.

 Матричен принцип. Създават се групи за изпълнение на отделни проекти.

 Принцип на мрежата. Създават се групи за изпълнение на отделни проекти свързани по електронен път.

 Федеративен принцип. Когато няколко организации се обединяват.

7. Националната култура.

8. Формата на собственост.

Има и някои субективни фактори оказващи влияние върху ефективността на управлението на човешките ресурси като:
1. Лидерски качества, възприемане и акуратност на ръководителя;
2. Образованието на ръководителя;
3. Опита и личностните черти на заетите;
4. Личностни качества на ръководителя;
5. Стил и очакване на висшестоящия ръководител;
6. Очаквания на равнопоставените ръководители;
7. Разбиране на задачите от страна на заетите.