Лекции по Икономика

3. Установяване потребността от човешки ресурси в стопанската единица

На базата на формираните цели за организацията и управлението на стопанската единица се разработва кадровата и политика. Тя определя главната насока в работата с персонала, подбора, анализа и установяване на потребностите от персонал.

Установяване на потребността от ЧОВЕШКИ РЕСУРС на стопанската единица е една от най-важните задачи на системата за управление на персонала. Това налага необходимостта да се установи минималната численост на човешкия ресурс за определен период от време и необходимите за това ресурси. За да постигне поставените си цели, стопанската единица трябва да има правилен подбор на кадри, които да извършват дейностите и. Броят на кадрите и заплащането на труда също трябва да са пропорционални на обема на извършваната работа.

Дейността по установяване на потребностите от човешки ресурс преминава през три етапа:

1.Анализ и оценка на наличните човешки ресурси – численост, квалификация, възрастов състав, организационно-управленска структура на стопанската единица;

2.Прогнози и план – установяване на бъдещите цели на стопанската единица и желанието й за развитие са свързани пряко с потребностите от човешки ресурс и съставяне на план за набиране, анализиране и назначаване на необходимите кадри;

3.Анализ на категориите човешки ресурси с оглед на длъжностната характеристика.