Лекции по Икономика

2. Концепции за разрешаване на фермерския проблем (концепции заложени в аграрната политика).

Аграрните политика на отделните държави са различни, но те биха могли да бъдат обобщени на база на концепциите, които са заложени в тях. В икономическата литература се разглеждат главно пет концепции:
1) Концепция на свободния пазар – привържениците на тази концепция считат, че правителствата не трябва да ползват програми, регулиращи цените и доходите. Според тях селското стопанство трябва свободно да се развива само чрез механизмите на търсене и предлагане. Според тази концепция правителствата трябва да се намесват само в научните изследвания, образованието и обслужването в селското стопанство. Силни привърженици на тази концепция са Международният валутен фонд, световната банка, световната търговска организация и др.
2) Концепция на производствения стимулатор – привърженици на тази концепция считат, че непрекъснатото увеличение на населението изисква правителствена намеса за увеличението на селскостопанското производство. Стимулирането на селскостопанските продукти е основен проблем за изхранването на цялото население на Земята. Не е случайно, че проведената през 1974г. Световна конференция по продоволствието издига като основен девиз правото на всеки човек от адекватна по количество и качество храна.
3) Концепция на селскостопанския фундаментализъм – привържениците на тази концепция считат, че всички проблеми на обществата биха могли да се осъществят, ако се стимулира селскостопанското производство. Когато селскостопанското производство се увеличава, ще се породи необходимост от ресурси, ще се увеличи капацитетът на преработващата продукция, на обслужващите звена и т.н. Особени привърженици на тази концепция са браншовите съюзи на производителите.
4) Концепция на стабилизатора – привържениците на тази концепция считат, че всички проблеми на селскостопанското производство могат да се решават, ако правителствата приемат мерки за намалението на нестабилността на селскостопанското производство.
5) Концепция на плановика – според тази концепция цялото селскостопанско производство предварително трябва да бъде планирано по размер и структура. Правителството трябва да направи всичко необходимо за точно спазване на плановия размер на структурата на производство.
Посочените концепции пряко рефлектират върху типовете на аграрната политика.