Лекции по Икономика

24. Поземлената реформа като инструмент на структурната аграрна политика.

Структурната аграрна политика може да бъде провеждана от правителствата под формата на поземлени реформи, уедряване размера на производствените единици, концентрация и вертикална интеграция на производството. Най- често структурната аграрна политика започва с поземлена реформа, която включва следните основни икономически решения:
1. определяне правото за придобиване на собственост върху земята
2. структура на самата собственост върху земята
3. структура на стопанството по размер обработваема земя
4. форма на земевладеене
Достъпът на хората върху собствеността върху земята се третира като особен случай на правото за придобиване на собственост. Това се налага поради следните обстоятелства:
 Особеностите на земеделските земи като специфичен ресурс за производство
 Правото на придобиване на земя се обвързва и със социалния статус и правото на собствениците да получават поземлена рента
Поземлената реформа в редица случаи дава тласък на други икономически процеси. Счита се, че всяка поземлена реформа предизвиква нов тип аграрна политика или промени в аграрните отношения.
Същността на правата за достъп върху земя често се характеризира като земевладение. Тази система може да бъде регламентирана и защитена чрез закон или традициите и обичаите определящи правата за ползване върху земята.
Характерно за системата за земевладеене е че във всяка една страна тя се е формирала в резултат на вековни исторически събития и социални проблеми. Системата на земевладеене трудно се променя, дори в някои случаи промяната се свързва с важни исторически събития. Необходимо е да се прави разлика между поземлена реформа и аграрна реформа.
Понятието поземлена реформа се използва, за да се опише промяната или трансформацията на собствеността върху земята или на правилата за ползване на земята.
Понятието аграрна реформа е много по-широко. Така чрез него се характеризира цялото множество от юридически, институционални, социални промени, които се проявяват в една страна във връзка с поземлената реформа.
В исторически аспект поземлената реформа става необходима когато в обществото нарастват противоречията между структурата на собствеността върху земята и бързите промени, които настъпват в обществото. Най-често те са свързани с миграция или увеличаване на населението, с развитието на пазара, с резките промени в доходите на отделни групи и слоеве на населението, с промяна на икономическата политика на една страна. Именно тези предпоставки за поземлената реформа определят нейните цели, които се обособяват като политически, социални и икономически цели.
Политическите цели зависят от силите, които предизвикват поземлена реформа. Това са отделни партии или групировки или смяна на икономическото управление на обществото.
Чрез поземлената реформа от гледна точка на политическите цели се преследват следните:
 Стабилизиране на икономическата база в селското стопанство след извършените политически промени
 Възможно е чрез поземлената реформа да се цели да се отслаби силата на поземлените собственици, особено когато правителството преследва постигане на либерални аграрни отношения
 Използването на поземлената реформа като защитна мярка на консервативни политически групи
 Социалните цели се проявяват най-често от определени слоеве на населението, които окозват натиск върху правителството за постигане на социална справедливост. Счита се, че едрата поземлена собственост трябва да бъде премахната и много по голяма част от обществото да придобие собственост върху земеделската земя. Социалните цели особено силно се проявяват от гледна точка премахването на феодалната или полу-феодалната система на земевладение, премахване на ратайството и др.
 Икономически цели-чрез поземлената реформа се цели увеличаване производството на СС продукция и ефективността и, на тази база да се намали бедността в обществото. Икономическите цели в редица случаи определят и формите на земевладеене и ползване.
В световната практика се проявяват две противоположни тенденции:
 Привържениците на първата разчитат, че чрез поземлена реформа трябва да се създава едро земевладение и земеползване. Счита се, че само то може да бъде ефективно. Именно поради това поземлената реформа цели създаване на големи кооперации или държавни структури, които да са база за по-висока производителност и ефективност.
 Според втората тенденция поземлената реформа трябва да укрепва малките фамилни стопанства, възприемани като по ефективни. Така, те се основават не само на наемен труд, но и на труда на фермерите. Счита се, че стопанство с малък размер земеделска земя може много по-бързо да реагира на пазарните промени.
Икономическите, социалните и политическите цели на поземлената реформа се проявяват чрез използване на правителствени инструменти.