Лекции по Икономика

1. Историческо възникване и развитие на стоковите борси.

В научната литература е спорен въпросът кога точно е възникнала борсата като форма на организация на пазара. Нейни признаци са открити още в древността. Финикийците и асирийците са имали определени места за търгуване. В древните държави Гърция и Рим се създават пазари и панаири - места, на които са се срещали продавачи и купувачи на стоки. За разлика от пазарите, които се развиват като постоянно действащи стокови тържища, панаирите са се организирали на определени места-в определено време. Към тях са пътували продавачи от далечни места с тежки товари. Пътувало се е с дни без гаранция, че до края на панаира стоката ще бъде продадена, а това криело голям риск за продавачите.
Тази несигурност наложила създаването на такава форма на търговия, при която на клиентите да се предоставят само мостри, а купените количества и сроковете за получаване на стоките се договаряли допълнително. Така възникват стоковите борси, на които се извършва търговия със суровини и готови за производствено и лично потребление стоки. За разлика от стоковите тържища и панаирите, където сделките се сключват при личен контакт между продавача и купувача, и водене на преговори за цената и условията без публичност, на борсите търговските операции постепенно се поставят на законова основа и са обект на постоянен контрол.
Предполага се че думата "борса" е взаимствана от благородника от Средновековието Van der Burse от белгийския град Bruge. По традиция събранията на местните търговци са провеждани в неговата къща, която е служила като консулски дом на венецианските търговци. Това е сградата на първата борса, над чийто вход е имало герб с издълбани на него три кесии. През 1460 г. тази борса се премества в Антверпен, а от 16 век названието "борса" става общоприето. Изключение правят Великобритания и англоговорящите страни, в които се използва думата Exchange (размяна).
Едва през XVI и XVII век се стига до утвърждаване на борсите като организирани пазари и преместването им в специално изградени зали за целта.
Разцветът на борсовата търговия настъпва през втората половина на деветнадесетия век, в резултат на промишлената революция и бързото развитие на производството, на предлагането и разширяването на търсенето т.е. на пазарите. Утвърждават се борсовите правила и механизма на прилагането им, възникват нови форми за сключването на борсови сделки - форуърдни, фючърсни, съответстващи на условията на свободно ценообразуване и силна пазарна конкуренция. На борсите се формират международни цени на борсовите стоки и активи. Борсите все по чувствително реагират на промените на пазарната конюнктура и се превръщат в барометър за състоянието на националните и на световната икономика.
От началото на XX век се наблюдава еволюция в развитието на борсовата търговия. Стандартизацията на борсовата търговия доведе до принципно нов вид борсов актив - борсовите фючърсни контракти, т.е. договори за доставка на борсови активи за определен бъдещ срок и съответно на тези договори нов механизъм на борсовата търговия - фючърсната търговия. Борсовата търговия с реални стоки, зародила се в началото на XVI век, практически напълно се прекрати през втората половина на XX век.