Лекции по Икономика

2. Същност и основни характеристики на стоковите борси.

Исторически борсите са се утвърдили като организирани пазари, на които се продават и купуват контракти за незабавна или бъдеща доставка на борсови активи. Стоковата борса е постоянно действащ организиран, концентриран, бързоликвиден пазар за търговия на едро със следните най-важни характеристики:
- На нея се търгува с определени борсови стоки.
- Търгуваните стоки са масови, стандартни, качествено еднородни, партидно заменяеми. Качествените им характеристики трябва да съответстват на предварително приети стандарти за качество. Стандартите могат да бъдат държавни, отраслеви нормали, или стандарти приети от борсата. Не е наложително стоките, предмет на покупко-продажба, да присъстват на борсата. Стоките може да се намират в склада на производителите, на търговците на едро, на път или да не са произведени. Търгува се правото да се придобие или да се продаде стоката в бъдеще по цени, установени днес, но платими в деня на придобиване на стоката. Със сключване на сделки на борсата само се прехвърлят правата на собственост върху стоката, а не самата стока.
- Търгуваните на борсата количества са стандартно определени от борсовия правилник. Стандартните количества определят минимума, който може да се продава или купува. Това са т. нар. контракти. За различните стоки това стандартно количество е различно. Това е основно условие за сключване на опционни и фючърсни сделки.
- Сделките на стоковата борсата се сключват на определено място - борсовия подиум, в определено време -на борсовата сесия, и от определени лица - оператори на борсата (брокери и дилъри).
- На борсата сделките се сключват по предварително приет правилник и механизъм за неговото приложение.
Правилника определя реда, последователността и параметрите на операциите и действията при подготовката,
сключването и изпълнението на сделките. Той е задължителен за всички участници на борсовия пазар и осигурява равнопоставеността им при сключване на сделките. Механизма конкретизира правилника по отношение на срокове, размер на депозитите, отговорности и т.н.
- На борсата стоките се търгуват чрез публично обявяване на търгуваните количества и предлаганата цена от продавача (а възможно е и на купувача) в борсовия бюлетин (Приложение 2). Той се подготвя за всяко поредна борсова сесия на основата на подадените поръчки за продажба и покупка и се обявява преди всяка сесия. Публичност на борсовите сделки се дава и чрез публикуването на протоколи за проведени борсови сесии (Приложение 3) в средствата за масова информация и в специализирани борсови бюлетини. При електронната борсова търговия такава информация тече непрекъснато.
- На стоковата борса сделките се сключват по време на борсовата сесия на търг чрез публично извикване на цената. Сделката е сключена при достигане на равновесна цена, т.е. цената, която удовлетворява продавача и купувача. При електронната борсова търговия търгът е непрекъснат и до равновесната цена достига този, който пръв удовлетвори направеното предложение на ответната страна.
- Сключването и изпълнението на сделките на борсата се гарантира от борсовия правилник, механизма за неговото приложение и от изградената банкова система на борсата. Банковата система на борсата осъществява всички финансово-разплащателни операции, тя е гарант при изпълнението на сделките и страна при фючърсните сделки.

Тези белези на стоковата борса я характеризират като високоорганизиран, цивилизован пазар, който утвърждава коректност, лоялност, деловитост, честност във взаимоотношенията при подготовката, сключването и изпълнението на борсовите сделки.