Лекции по Икономика

3. Функции, значение и видове стокови борси.

Стоковите борси са важен организиращ елемент на пазарната инфраструктура. Тяхното значение се обуславя от функциите, които те изпълняват, а именно:
•осигуряват възможност за нормализиране и ускоряване на реализацията на стоките. Това се постига чрез спазване на предварително приети унифицирани правила и механизми, предоставяне на улеснения и гаранции при сключване и изпълнение на сделките по покупко-продажбата на стоките;
•представляват едни от най-важните форми за сключване на сделки в условията на пазарна икономика. Като организирани пазари стоковите борси предлагат висока степен на концентрация на търсенето и предлагането, на съгласуваност на контактите между производители и търговци;
•действат като ефикасен механизъм за регулиране на пазара, за балансиране на търсенето и предлагането на важни за потреблението групи стоки;
•допринасят за прилагането на по-съвършени пазарни връзки, за рационалното разпределение и движение на стоковите потоци;
• стимулират и гарантират производството и предлагането само на стандартни, качествено еднородни стоки;
• предоставят обективна информация за пазарната инфраструктура, която е необходима база за сключването на ефективни борсови сделки;
• превръщат всяка сделка в публичен акт, премахват се тайните условия между страните;
• с максимална ликвидност на пазара ускоряват и нормализират паричното обръщение и др. Стоковата борса е непечеливша организация, сдружение с идеална цел.
В зависимост от методите и формите на създаване, организация и управление на дейността борсите се проявяват като:
• Борси с публично-правен характер - създават се на основание на приет Закон за борсите и решение на държавен орган за даване на лиценз на борсата. Те се контролират от държавен орган, който у нас е Държавната комисия за стоковите борси и стоковите тържища. Членове на такава борса могат да бъдат търговци, регистрирани по търговския закон и вписани в търговския регистър, които имат определен размер оборот. Лица, които не са членове на борсата се допускат също до сключване на борсови сделки при спазване на установените от борсовия правилник условия. По активна роля в организацията и контрола на борсовата дейност има публичния сектор (държавата). Създават се като акционерни дружества или като дружества с ограничена отговорност.
Борсите с публично-правен характер са разпространени в Европейските страни и се наричат още борси от европейски вид.
Борси с частно-правен характер. Присъщи са на англоговорящите страни и преди всичко на САЩ и Англия. Те се създават по решение на общото събрание на акционерите, а не на държавен орган. На тях достъп до сключване на сделки имат само лицата (физически и юридически), които са членове на борсовата корпорация. Броят на членовете е ограничен.
По начин на участие в борсовите сделки борсите биват открити и закрити. При закритите борси в борсовата търговия участват само членове на борсата и техни пълномощници, те изпълняват ролята на борсови посредници. Поради това достъпът на непосредствените продавачи и купувачи на борсата е закрит. Съвременните борси са закрит, поради обстоятелството, че борсовата търговия е свързана с големи рискове и изисква висока квалификация и професионализъм.В дейността на откритите борси участват освен постоянните членове и упълномощени от тях борсови посредници и външни продавачи и купувачи. Откритите борси са два вида:
- идеално (чисто) открита борса, на която контрагентите не са задължени да ползват услугите на борсови посредници; такива може и да няма, тъй като се осигурява свободен достъп до борсовата търговия на продавачите и купувачите; на такива борси се търгува главно с налични стоки и се сключват сделки с незабавен или в кратък срок на изпълнение; понастоящем в развитите пазарни икономики няма такъв вид борси;
- открити борси от смесен вид, на които сделки се сключват както от непосредствени продавачи и купувачи, така също и от борсови посредници - брокери и дилъри.
Степента на откритост на борсата е свързана-с нейната стратегия. Най-често откритите борси се използват за рекламни цели или за оживяване на търговията. Те имат главно характер на стокови тържища. Такъв характер имаха създадените в първите години на прехода към пазарна икономика у нас стокови борси.
В зависимост от обхвата на стоките - обект на борсова търговия стоковите борси биват:
• Универсални (общи) стокови борси - търгува се с всички или с различни борсови стоки;
• Специализирани стокови борси - търгува се с определени стоки (Зърнени храни; кафе, какао, захар; зеленчуци, плодове).
В зависимост от мястото и ролята на борсите в световната търговия и изпълняваните от тях функции те биват: международни и национални.
В зависимост от характера на сключваните сделки борсите биват:
- борси за сключване на сделки с реални стоки;
- фючърсни борсови пазари;
- опционни пазари;
- смесени - за фючърсни и опционни сделки.