Лекции по Икономика

4. Организация на дейността на стоковите борси.

Учредители на стоковите борси. Борсите се създават на основата на доброволно решение на учредители без ограничение срока на тяхната дейност. За учредители на борсата се считат членовете на инициативна група, която сключва помежду си учредителен договор и поема функциите на организатор на борсовата търговия.
Членове на стоковите борси. Борсата не е страна по сделките, а техен организатор. Членовете на борсата са две категории:
- борсови членове (търговци), които извършват операции от свое име и за своя сметка (нямат право да вземат поръчки от клиенти);
- борсови членове, сключващи сделки на борсата както от свое име и за своя сметка, така и като представители (брокери) на фирми, нечленуващи на борсата, т.е. за сметка на своите доверители и от тяхно име.
Членството на борсата дава право на участие в сделките, а също и в управлението на борсата (за вземане на решения) и в работата на основните борсови комисии. Броят на членовете зависи от стокообмена, от сключваните сделки.
Членовете на борсата биват пълноправни (привилегировани) и асоциирани (упълномощени). Пълноправните членове са физически лица, притежаващи определен брой акции, даващ им право да сключват борсови сделки (брокери, дилъри). Те имат право да търгуват със всички стоки на борсата (имат достъп до всеки борсов кръг). Асоциираните членове са юридически лица представлявани от упълномощени от тях лица при сключване на борсовата сделка. Те не могат да бъдат избирани в органите на управление, но могат да закупят привилегировани акции и да получат право на брокерско място, да упълномощят свой брокер за сключване на сделки от тяхно име и за тяхна сметка (но само с определена група борсови стоки).
Оператори на стоковите борси. Оператори на борсата са лицата, които са упълномощени да сключват борсови сделки. Такива са брокерите и дилърите.
• Особеност на борсовата търговия е, че тя се осъществява не от самите продавачи и купувачи, а от техни пълномощници - брокери. Брокерите са посредници и членове на борсата. Те приемат поръчки от продавачите и купувачите и сключват сделки на борсата от тяхно име и за тяхна сметка.
При сключване на борсови сделки брокерът е длъжен да се ръководи от интересите на клиента и борсовия член, на когото посредничи. Той трябва да пази и не разгласява търговските тайни на клиентите и членовете на борсата, които са му станали известни при изпълнението на възложените му поръчки.
На големите борси брокерите се делят на брокери "на пода", които работят самостоятелно и на обикновени брокери. Брокерите "на пода" поемат поръчки от други брокери, изпълняват ги и получават срещу това по-голямата част от комисионната. Дейността им улеснява сключването на сделките и позволява членовете на борсата да поддържат по-малко на брой упълномощени от тях брокери в залата на борсата. Обикновените брокери търсят клиенти извън борсата, подготвят и сключват с тях брокерски договор и приемат техните поръчки.
На борсата сделки сключват и дилърите. Те също са физически лица членове на борсата. Сключват сделки от свое име и за своя сметка, с цел не реална покупко-продажба на борсови стоки, а получаване на печалба от разликата между цена купува и цена продава. Те са спекулантите на борсата, които инвестират собствен капитал и поемат всички рискове от сключените сделки.Възможно е при определени случаи едни и същи лица да бъдат едновременно брокери и дилъри, както е на много от големите световни борси. Правилникът на нашите стокови борси не допуска брокер едновременно да работи и като дилър на борсата.
Дилърите и брокерите като физически лица се сдружават в професионални организации, чиято цел е създаване на единни правила и норми за борсова търговия. Особено внимание се обръща на професионалната чест и етика. Целта е да се осигурят професионални и лоялни отношения между участниците на пазара, които да гарантират сигурността и изпълнението на търговските сделки.