Лекции по Икономика

5. Борсови системи.

Борсата като организация с нестопанска дейност създава условия за среща на интересите на продавачите с купувачите и за сключване на сделки по предварително приет и обявен правилник и механизъм за приложението му. Тя е сложна система от взаимно свързани и обединени от обща цел подсистеми. Всяка от нейните подсистеми е обвързана с останалите и в същото време може да се разглежда като относително самостоятелна.
Основни системи, които всяка борса изгражда са:
- Информационна система. Тя е материална основа на взаимодействието на борсата с останалите й системи и с извънборсовия пазар. Сложноспа, Ефикасността и съвършенството на борсовата информационна система зависи от вида, количеството и качеството на нейните материални носители. Материални носители на информационната система на борсата са: средствата за масово осведомяване, борсовия бюлетин, специализирани борсови информационни системи, електронни информационни табла и др.
- Комуникационната система позволява сигурен и бърз достъп до структурите на борсата и осигурява нейната дейност. Наред с традиционните средства за осигуряването на комуникациите с борсовите институции -телефон, телекс, факс мрежи, всяка борса трябва да разполага с общодостъпни комуникационни средства, широко използувани в човешката дейност.
Общопризнат е фактът, че съвременната борсова търговия е немислима без използването на компютърни и комуникационни мрежи. Електронните комуникационни системи, появили се през последните десетилетия на XX век, дадоха силен тласък на перспективните електронни търгове. На първо място тук трябва да се посочи глобалната електронна мрежа "Globex" на Chicago Mercantile Exchange, свързваща американския, европейския и източноазиатския борсови пазари в едно цяло. Така се постига принципа на работа "открита 24 часа борса".
3. Регистрационна система. Тя регистрира подадените поръчки и сключените на борсовия подиум сделки по
време на борсовите сесии.
У нас по Закона за стоковите борси брокерът води дневник за възложената и извършена брокерска дейност по определен ред, посочен в борсовия правилник. Дневниците се съхраняват от стоковата борса за срок от 5 години след приключването им.
4. Клирингова система - наричана още разчетно-уравнителна система на борсата. Тази система гарантира
изпълнението на задълженията по сключените борсови сделки като разкрива и води депозитни (маржин) сметки на
операторите на борсата, в която те или техните упълномощители внасят авансово депозит по обявени за сключване
сделки.
- Система за приемане на поръчки за сключване на борсови сделки. Тази система използва комуникационните канали на борсата, но има и самостоятелно значение за борсовия пазар. Основни звена на системата са комуникационните бюра, ползвани от брокерските и клиринговите системи на борсата. Комуникационните бюра са звената, чрез които поръчките на клиентите достигат до борсовия подиум.
- Експертно оценъчна система - тя е бариера за недопускане до стоковите борси на некачествени и нестандартни стоки. Ако предложените стоки не отговарят на изискванията за качество и не са в стандартни количества, определени в борсовия правилник за търгуване, те не се допускат. Тази система разработва и стандарти, регламентиращи борсовата търговия: стандартни количества за търгуване (контракти), стандартни (типови) поръчки, договори, други документи, свързани с подготовката и изпълнението на борсовите сделки.
- Квалификационна система - тя се грижи за подготовката на брокери и оператори на борсата, както и за повишаване квалификацията на членовете на борсата. Всяка борса подготвя брокери за своята дейност, съобразно с действуващия борсов правилник и механизма за приложението му. Успешно завършилите брокерски курсове получават сертификат, което им дава правоспособност за работа на борсата.
- Борсов арбитраж - присъща система на всяка борса. Основна негова функция е да разглежда и решава постъпили жалби и сигнали за нарушения на борсовия правилник и механизма за приложението му и да разрешава противоречията, възникнали при подготовката и сключването на борсовите сделки. Към борсовия арбитраж се обръщат и свързани с борсовия пазар външни за борсата търговци.