Лекции по Икономика

6. Органи на управление и борсов правилник на стоковата борса.

а) органи за управление
Дейността на стоковата борса се управлява от следните органи:събОбщо рание на акционерите - членове на борсата. То е върховен орган за управление на борсовата институция. Приема устава и правилника на борсата, избира съвет на директорите и борсов комитет, взема решения за приемане и изключване на членове и др.
- Съвет на директорите. Състои се от борсови членове акционери, директори на основни борсови системи. Постоянно действащ колективен орган. Ръководи се от председател. Съвета на директорите има преди всичко контролни и финансови функции. Решава въпроси, свързани с оперативното управление на борсата. Ръководи работата на комисиите (комитетите).
- Борсов комитет. Пряко подчинен на председателя на съвета на директорите. Включва членовете на борсата, които имат право да сключват сделки на борсовия подиум и са добре запознати с техниката на борсовите операции. Действа с помощта на комисии, наблюдава и контролира тяхната дейност. Осигурява оперативното ръководство на дейността на борсата. Следи за правилното извършване на сделките, налага глоби, определя комисионни, назначава арбитри за решаване на споровете.
- Борсови комисии. За оперативно управление на борсите се изграждат редица органи:
а) основни звена - борсови кръгове, всеки със собствени членове и органи за управление. Те са
специализирани по предмета на борсовите стоки или по вида на борсовите сделки. На територията на борсовия кръг се
осъществяват контакти между участващите въз4основа на стандартните борсови контракти;
б) обслужващи звена - звено за правно обслужване; информационно-консултантско звено; компютърен
център, технически служби; комуникационно звено и др.;
в) комисии, специализирани по различни аспекти на борсовата дейност, за оперативно управление на най-
важните направления. Съществуват и действат следните видове: комисия по борсовите правила; комисия по цените;
комисия по информацията, пазарни проучвания и анализи; комисия по стандартизиране на договорите; комисия за
решаване на споровете (арбитражна); комисия за окачествяване на стоките; комисия по материално-техническата
база; комисия по административните въпроси и др. Всяка тях се ръководи от съответен специалист в дадена област.
б) борсов правилник
Основните раздели на борсовия правилник са:
- Ред за провеждане на борсовата търговия. Регламентира се мястото, времето и реда за провеждане на борсовите сесии.
- Ръководство на борсовите сесии. Съветът на директорите възлага на директора по борсовата търговия организационни правомощия по провеждането на борсови сесии и одобрява списък на служители на борсата (пълномощници), които да наблюдават и контролират протичането на сесиите съгласно изискването на правилника.
- Видове борсови сделки. В правилника се определя характерът на сделките, които могат да се сключват на борсата, стандартните количества от всеки вид борсова стока, за които могат да се сключват сделките, начина на регистриране на сключените сделки и тяхното изпълнение. На борсата могат да се сключват сделки за незабавно изпълнение - спот сделки, сделки с отложено изпълнение, фючърсни, хеджингови и опционни сделки.
- Борсовата информация, която се предоставя на членовете на борсата и техните пълномощници. Информацията може да бъде текуща и сводна. Текущата информация се отнася за последните сключени борсови сделки. Сводната информация отразява окончателните резултати от протичането на борсовия ден.
- Реда за изпълнение на задълженията по сделките (сетълмента). Той определя правата и задълженията на участниците в борсовата търговия и осигуряване защитата на техните интереси.