Лекции по Икономика

7. Значение и основни функции на международните стокови борси.

Значението на международните стокови борси като световни търговски центрове се разкрива посредством функциите, които изпълняват. А те са четири:
•опосредстваща;
•ценообразуваща;
•информационна;
•контролна.
Първата функция на борсовата търговия се свързва с утвърждаването на пазарен механизъм, който спестява излишни разходи, както на производителите и търговците, така и на основните потребители, снижава и до голяма степен автоматизира сключването на сделките и снижава риска на неспекулативните ефективни сделки, чиито огромен оборот превръща стоковите борси в истински международни средища. Практиката познава два основни вида борси: общи и специализирани. Най-големите общи международни стокови борси са в Чикаго, в Париж, в Ротердам, в Цюрих и във Виена. Едни от най-големите специализирани борси в света са: за цветни метали в Лондон, за черни метали в Глазгоу, за петрол в Лондон и в Ню Йорк, за памук в Бомбай и Александрия и др. Чрез стоковите борси се развива значителна част от ефективните сделки със суровини в света.
Втората функция се свърза с факта, че международните стокови борси са едни от най-големите търговски средища, където се срещат най-големите производители, износители и търговци. Там се реализира и най-големият търговски оборот по групи стоки, затова борсовите цени се превръщат в еталон за международната търговия, още повече, че при борсовата търговия отпадат редица случайни фактори, които в другите случаи на международнатърговия изкривяват естествената конкурентна среда, господстваща на международните борси. От друга страна голямата маса на сключените сделки там дават по-добра възможност за намаляване търговския риск, взет като цяло. В тази връзка особено значение за борсовата търговия придобиват хеджинг-операциите (Hedging).
Третата функция се основава на първите две. Редовното функциониране на борсите позволява регистрирането и проследяването на всяка сделка. Натрупваната информация има справочен характери и се разпространява като такава, като основните параметри по сделките, респ. контрактите, за цената и качеството се превръщат в международни еталони.
Четвъртата функция се свързва с надеждността и сигурността на протичането на ефективните сделки. Международните стокови борси са отработили през годините на своето израстване и утвърждаване редица способи за контролиране на търгуващите фирми, както и на търгуваните стоки. Голяма част от борсовите операции са автоматизирани до такава степен, че изключват възможността от случайни грешки.
В заключение може да се каже, че борсовата институция се развива като основен организатор на стоковите сделки, а не като страна по тях. Нейното значение се заключава основно в това, да създава подходящи условия за протичане на сделките и реализиране на операциите, затова главните нейни функции са организационно-управленски.