Лекции по Икономика

8. Принципи и механизъм на ценообразуване на стоковите борси.

Характерните особености на съвременната международна търговия дава отражение и върху международната борсова търговия. Международната търговия със суровини е сърцевината на международната борсова търговия.
Основните международни стокови борси са локализирани в близост до основните потребителски центрове, а не в близост до основните доставчици.
Макар да има все още водещо значение за развитие на световната търговия, борсовата търговия започва да отстъпва на вътрешно фирмения трансфер, който се осъществява по каналите на ТНК. Отбелязва се тенденция към пренасяне на основните стокови трансфери от сферата на свободния пазар към регламентираните, относително затворените типове пазари.
Нарастващата автоматизация на обслужването, свързано с повишената способност за комуникиране, набиране на информация, компютърна обработка и анализ на данните позволяват съвършенство на търговския механизъм и свеждане на разходите за реализация до пределния минимум.
Принципния механизъм, по който се търгуват стоките на стоковата борса, е отработван десетилетия наред, поради което всички бюрократични задръжки и организационни несъвършенства са отпаднали, за да се създаде рационализиран, максимално ефективен и пределно автоматизиран начин за сключване на търговските сделки.
Борсовите цени са функция на търсенето и предлагането, защото са резултат от противопоставянето на запитвания и оферти от страна на множество купувачи и продавачи към един и същи момент. Основна фигура при наддаванията по време на сесиите са борсовите репортери. Те наблюдават обявяването на цените, следят всяко тяхно изменение и предават информацията на електронен център, който обработва резултатите и ги обявява в котировъчния бюлетин. Друга основна фигура в борсовата търговия е борсовият комитет. Така например на Лондонската метална борса, в който влизат трима члена, установява официалните цени въз основа на заявките за покупка и продажба, постъпили в секретариата и обявени при отделните сесии.
Един от начините за организиране на борсите е акционерното дружество, при което на доброволен принцип се сдружават частни индустриални, търговски или финансови фирми, респ. юридически и физически лица с цел учредяване на предприемачество, което да се занимава с покупко-продажби на едро. Този вид стокови борси са известни още като борси от англо-американски тип. При тях водещият мотив на участниците е не получаването на дивиденти въз основа на притежаването на определен брой акции, а непосредствено и пълноправно участие в борсовата търговия. Другият начин за организиране на борсовата търговия е на основата на правно-нормативен акт на държавата, под чийто контрол пряко се поставя дейността на борсовата институция. Този тип борси са известни още като европейски или континентален тип.