Лекции по Икономика

9. Място, функция и роля на пазара на ценни книжа.

В развитата пазарна икономика пазарите на ценни книжа играят доминираща роля, изразяваща се в осигуряване на ликвидни средства на икономическите субекти и активизиране, развитие и разширяване на инвестиционната дейност. Като представител на тези пазари фондовата борса е носител на всички техни характеристики.
Пазарът на ценни книжа е пазар, на който се купуват и продават ценни книжа и финансови инструменти. Това е организиран и много динамичен пазар, подчиняващ се на общоикономическите закони и отразяващ състоянието на отделните икономически субекти, тяхното развитие, ниво на израстване, положение спрямо конкурентите им, както и цялата икономическа конюнктура.
Основно място и официален пазар на ценни книжа се явяват фондовите борси. Обективната необходимост от тяхната поява е продиктувана от нуждите на фирмите за получаване на финансови средства необходими за развитието им и нарастване на органичния строеж на капитала.Откакто съществува, борсата винаги е била барометър за просперитета и културата на всяка една епоха или район на света.
По принцип, терминът борса има доста широк обхват. Определения има както в чужбина, така и в българската правна традиция, например:

"Борсата е институт, който има за цел да уреди едно редовно, повтарящо се в къси периоди от време, събиране на търговци на едно определено място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са на
лице".

Борсата всъщност е структура, която създадена или не от частни лица, е предназначена да направи възможен и да поддържа съществуването на пазара на ценни книжа и доверието на инвеститорите в този пазар. Исторически пазарът на ценни книжа е може би първият наистина и по естеството си концентриран пазар на икономически блага, създаден от заинтересованите от съществуването му професионалисти и поддържан от тях на принципа на монополизирането чрез ограничаване на достъпа на нови професионалисти до него.
Що се отнася до фондовите борси, нередовната търговия и ограниченията във времето са крайно неефективни за постигане на добра ликвидност. За разлика от продажбата на редки предмети, при операциите с ценни книжа, факторът време играе доминираща родя. Продавачите или купувачите на ценни книжа желаят да сключат сделката незабавно, за която са взели решение и не могат да чакат с месеци или години за това. За тях непрекъснатата търговия, такава, каквато се практикува на информатизираните борси, е идеалната форма на търговия. По този начин борсата успява до най-голяма степен да разреши един от главните проблеми на пазарната икономика, а именно-да разпределя капитала между различните отрасли на икономиката по най-бързия и най-ефективния начин, при това на цени, съответстващи на пазарната конюнктура.
Всяко предприятие се нуждае от средства за своята дейност. Не винаги собствените спестявания на фирмата са достатъчни за развоя на дейността или пък получаването на кредит от банка е най-удачното решение. Ето защо се налага продажбата на част от предприятието чрез акции и насочване на получените пари за разширяване и развитие на фирмата.
Функциите, които изпълнява фондовата борса дават представа за нейната значимост в рамките на националната и световната икономика. Борсовите пазари съгласуват търсенето и предлагането на търгуваните инструменти и разкриват пазарните курсове, по които се сключват борсовите сделки. Борсите изпълнявят важна информационна функция, като своевременно разпространяват цялата пазарна информация. Борсовите котировки са надежден ценови ориентир и за извънборсовата търговия. Фондовата борса като първостепенен вторичен пазар на ценни книжа осигурява и поддържа ликвидността на инвестициите в тях. Създаването на постоянен (непрекъснат) пазар на листваните емисии от ценни книжа е една от най-важните и функции. Ценните книжа, които имат постоянен пазар, притежават висока ликвидност и безпроблемно се приемат като обезпечение на кредитиране.
Основна роля на пазара на ценни книжа е гарантирането на сигурно и качественото обслужване на сделките с ценни книжа, обособяване по качество и надеждност на различните емитиенти и разпределянето им в прилежащи групи съобразно техните качества.
Важните функции и роля, които изпълнява борсата в пазарната икономика, налагат необходимостта от нейната законова регламентация. Борсовата търговия винаги е била обект на специална регламентация и контрол от страна на държавата.