Лекции по Икономика

10. Видове пазари на ценни книжа.

Съществуват два основни типа пазари, на които се осъществява покупко-продажбата на ценни книжа. Това са така наречените първичен пазар и вторичен пазар. При първичния пазар се предлагат само новоиздадени акции, пускани за първи път в обръщение, а на вторичния пазар се извършват всички следващи покупки и продажби на цени книжа след пускането им на първичния пазар.
а)първичен пазар
Компаниите, нуждаещи се от капитал за започване или разширяване на своя бизнес, издават акции, които се предлагат на обществеността чрез първичния пазар. Под първичен пазар се разбира процес на първоначална емисия на ценните книжа в обръщение, т.е. в стадия на мобилизация на финансовите ресурси. Първичния пазар е точката, в която, образно казано, се създават ценните книжа като такива. Първичната емисия на ценни книжа е най-сложния етап в целия процес на пласиране на ценни книжа, тъй като неправилно определянето на нейните условия може да доведе до отказ на пазара да поеме ценните книжа и до накърняване на деловата репутация на емитиента. Именно поради това в болшинството от случаите с организацията на емисията на ценни книжа се занимават инвестиционни и други банки и специализирани за тази дейност компании.
Съществуват десетки форми за емисия и пласиране на ценни книжа - чрез борсата, банки, търгове, продажба на непосредствени инвеститори и други. Много важно е привличането в емисията на авторитетни банки, тъй като техните имена в рекламата на емисията е своеобразна гаранция за инвеститорите. Процесът по емитиране на нови акции е известен като "подписване на емисията" и протича в строго определен ред и последователност.
б) вторичен пазар
На вторичният пазар на ценни книжа се извършват всички покупки и продажби на ценни книжа след пускането им на първичния пазар. Всички ценни книжа имат първичен пазар, но единствено тези с широко признати характеристики и правна прехвърляемост имат вторичен пазар.Обикновено ценните книжа се емитират от хилядикомпании, банки, държавни органи и за нормалното функциониране на вторичния пазар и на процеса на инвестиране е необходима ясна представа за степента на риска по тях. Вторичния пазар е необходим преди всичко, за да могат инвеститорите във всеки момент да осъществят покупко-продажба на ценни книжа, т.е. дадена форма на вложения на средства да е по-гъвкава от обикновените кредити. Развитието на вторичния пазар се определя от много фактори, включително тяхната прехвърляемост, стандартните номинални количества, стандартните падежи и достъпа до характеристиките на емисията.
Всички сделки на организираните фондови борси и на извънборсовите пазари на ценни книжа се извършват с вече емитирани ценни книжа. Тъй като такива сделки между собствениците на ценни книжа не осигуряват капитал за емитиента, те се наричат вторични сделки, за да бъдат разграничени от сделките на първичния пазар, на който фирмите и държавните органи предлагат нови ценни книжа на инвеститорите, за да мобилизират капитал за производствени и други цели. Приема се, че продажбата на нови ценни книжа на първичния пазар в голяма степен са възможни поради увереността на купувачите, че ценните книжа ще могат да бъдат продадени на надежден вторичен пазар.
Вторичния пазар на ценни книжа съществува в няколко форми: организираните фондови борси, "околоборсови" и извънборсови пазари. Операциите на околоборсовите пазари се провеждат непосредствено от банките и компаниите с помощта на различни електронни системи и съобщителни средства.