Лекции по Икономика

11. Извънборсов пазар на ценни книжа.

Извънборсовите пазари са т.нар. "неофициални" борси, на които се котират ценни книжа, чиито емитиенти не отговарят на високите изисквания за котиране на централните борси. Извънборсовите пазари функционират на основата на съвременна, високоразвита съобщителна мрежа, която пренася информация за цените, по които фирмите купуват или продават ценни книжа на контрагенти, разпръснати по цялата страна. Самите сделки се сключват по телефона и телекса.
Въпреки, че се търгува с ценни книжа, котирани на фондовите борси, по-голяма част от извънборсовите сделки са с обект некотирани ценни книжа. Клиенти на извънборсовия пазар са малки компании, които не притежават голям капитал и акциите им не отговарят на изискванията за включване в списъка на фондовата борса. Освен тях, на извънборсовия пазар се предлагат и акции на големи корпорации като: Apple Computer, Microsoft, MCI, Jaguar и други.
Причина за това са както по-ниските такси за включване в списъците, така и възможността за разширяване на пазара. Статистиката показва, че около една трета от общия брой на обикновените акции се търгуват на извънборсовия пазар, а не на фондовите борси. За разлика от фондовата борса, тук операциите не се извършват в определена зала, а както споменахме по-горе, с помощта на телефон или друг вид комуникационна система. В САЩ се използва "Автоматизирана система за котиране на Националната асоциация на дилърите с ценни книжа - NASDAQ". Системата действа от 1971 г. и поддържа база с котировките на ценните книжа, дадени от голям брой брокер-дилъри които осъществяват пазара на ценните книжа на над 4,000 компании. В зависимост от обема на сделките и интереса от страна на инвеститорите акциите, търгувани на извънборсовия пазар, попадат в една от следните четири групи:
Първа група: известна е като Национална пазарна система - National Market System - NMS. Тя включва най-търгуваните акции. За тези акции брокер-дилърите, които правят пазара, дават данни за извършваните от тях сделки /количество и пазарна цена на търгуваните акции/, както при организираната фондова борса.
Втора група: тя е известна като Национален списък /National List/. Акциите от тази група имат по-слабо пазарно търсене. За тях Националната асоциация на дилърите с ценни книжа предоставя данни за количеството на продадените акции, цена купува и продава, но без действителна цена, по която са сключени сделките.
Трета група: известна е като Допълнителен списък /Suplemental List/. В него се включват данни за цена купува и цена продава на около 2 000 акции. Списъкът се отпечатва в най-големите вестници.
Четвърта група: обхваща най-слабо търгуваните акции на извънборсовия пазар. Информация за тях се публикува в така наречените розови страници /pink sheets/.