Лекции по Икономика

12. Процедура на търговия на фондовите борси.

Търговските сесии са ежедневни. Всяка борса обявява нетърговски дни, които съвпадат обикновено с официалните празници на съответната страна. Търговски сделки се сключват само по време на търговските сесии. В сесиите могат да участват само оторизирани на съответната борса брокери.
Търговията се ръководи от служители на борсата, които следят за спазване на борсовите правила и нормално протичане на търговските сесии. Отделните ценни книги се търгуват наотделни кръгове (pits) или на едно място, когато обемите са по-малки. На борсата много от параметрите на търговията са стандартизирани. Това улеснява търговията и я ускорява. Брокерите не губят време за уточняване характеристиките на търгуваната "стока". По същата причина на борсата могат да се търгуват само "стоки", които подлежат на лесно унифициране. Единствените параметри, които се договарят, са обемите и цените.
Всеки брокер може да сключи неограничен брой сделки по време на борсовата сесия. Всяка сключена сделка се удостоверява с попълване на специален формуляр-потвърждение.
В него отново се попълват параметрите на сделката и времето на сключването й. Формулярът задължително съдържа кода на ценната книга, кода на брокера, обема и цената на сделката. Указва се дали сделката е сключена за сметка на клиент или за собствена сметка. Указват се и подробности по начина на разплащане.Сключената сделка се удостоверява от брокера с попълване на формуляр за сключена сделка (Contract Note). Този формуляр се изпраща на клиента. По-късно клиентът купувач получава и сертификат за закупените ценни книжа, който показва колко и какви ценни книжа са закупени. Клиентът-продавач съответно получава сумата по сделката. Освен че достига до клиента, информацията за сключената сделка се регистрира и в информационната система на борсата. Тази информация се използва за осъществяване на две основни функции на борсата. Първата е осигуряване на разплащанията по сключените сделки, за което е отговорна клиринговата съща или клиринговият отдел на борсата.
Втората функция е свързана с разпространяването на борсовата информация. Актуалната борсова информация се отразява незабавно на специални табла или екрани по стените на залата за търговия, за да се наблюдава от всички търгуващи в залата. След това информацията се разпространява и извън борсата.
Борсите установяват минимални пазарни партиди за всеки вид ценна книга с оглед интересите на клиента и поддържане ред на пазара. Тези партиди се смятат за минимални количества при котиране и минимални единици при редовни пазарни сделки. В американската борсова практика минималната партида се нарича лот (LOT).
Освен със стандартни партиди на борсата могат да се търгуват и нестандартни такива. Обикновено те са по-ниско от установените.
Борсовите правила определят и минималната промяна в цената на ценните книжа на борсата. Тази минимална промяна се нарича стъпка на кодиране (Minimum Price Change) и е различна за различните ценни книжа.
Начинът на прехвърляне собствеността на ценните кнжа зависи от вида им. В случай че ценните книжа са в наличната форма, клиентът купувач ги получава от своя брокер.
Поименните акции се джиросват (прехвърлят) според изискванията на закона (у нас по Търговския закон). Собствеността върху ценните книжа се отбелязва на гърба на последните или се придружава от съответен документ за прехвърляне на права. Попълват се данните на купувача и продавача и се удостоверяват с техните подписи.
Ценните книжа на приносител се предават от брокера на купувача без допълнителни изисквания.
При безналичните ценни книжа прехвърлянето е свързано с издаване на сертификат на новия собственик. Сделката се отразява и в депозитара (мястото, където се регистрира собствеността и се съхраняват ценните книжа). Собствеността се отписва от стария собственик и се отразява новият. За целта както брокерите, така и борсата са задължени да изпратят копие от документа за сключена сделка до депозитара в определен срок (обикновено деня след сключване на сделката).
Едно от важните предимства за инвеститора да търгува на борсата е достъпът до информация. Борсата осигурява откритост на сделките и равни права на всички инвеститори да участват в търговията.
Главният източник на информация са борсовите бюлетини. Те са дневни или статистически, базирани на информация за минали периоди. В дневните бюлетини се отразяват цените от търговията (най-високи, най-ниски, цени при отваряне и затваряне на борсата) и обемите на сключените сделки за всяка търгувана ценна книга. Публикуват се измененията на цените по отношение на предишния търговски ден.
Обобщените данни от търговията намират отражение в борсовите индекси, които също имат място в дневните бюлетини.
Борсите издават седмични, месечни и годишни статистически бюлетини, които отразяват обобщена информация за движението на цени и обеми през съответния период. Тази информация е особено интересна за тези, които се занимават с технически анализ на цените на ценните книжа. Индивидуалните инвеститори могат да получат тази информация чрез своя брокер или директно от терминалите, ако притежават такива.