Лекции по Икономика

13. Видове поръчки на фондовата борса.

Купувачите на деривати са в правото си да дават на брокерите поръчки, които последните трябва стриктно да изпълнят, но самите поръчки трябва да са ясни и недопускащи различно тълкуване. За да се избегнат недуразуменията, различните видове поръчки са регламентирани в борсовия правилник. Съществуват следните видове поръчки:
Пазарна поръчка (market order). Това е най-простата от всички видове поръчки. Тя изисква от брокера да купува или продава по текущата пазарна цена. Такава поръчка трябва да бъде изпълнена незабавно.
Лимитирана поръчка (limit order). В този случай на брокера се дават инструкции, в които се ограничава цената на покупката или продажбата. Например покупката на 5 контракта по цена 108 означава, че сделката трябва да стане на цена 108 или по-висока при продажба и по-ниска, ако става въпрос за покупка. Изпълнението по тази поръчка не е гарантирано, ако измененията на цените на пазара се осъществяват с високо темпо.
Стоп поръчка (stop order). Това е вид поръчка, при която става покупка или продажба при достигане на определено равнище на цената. Такива поръчки се използват за прекратяване на по-нататъшни загуби и да закрият позицията на търговеца. Например спекулант открива къса фючърсна позиция за нефт по цена $65 за барел. Такава позиция може да донесе печалба в случай, че цените на нефта паднат, и загуба при ръст на цените. За да се застрахова от загуби, спекулантът може да се възполва от стоп поръчка и да установи цена $66. В този случай дилърът е длъжен да направи покупа само ако цената се повиши до $66. По такъв начин спекулантът установява лимит от $1 за барел.
Следва да се обръща винимание на два момента:•Цените на пазара понякога "скачат". Например ако правителството влиза във военни действия, цените на нефта рязко нарастват. При такова стечение на обстоятелствата стоп поръчката не може да бъде изпълнена. Следващата цена може да бъде $80 за барел, но спекулантът трябва да изпълни поръчката.
• Във всички останали случаи цената, която се поставя с поръчката, е задължителна.
Поръка при достигане на цената (MITs). Този вид поръчки прилича на стоп поръчката по това, че те се изпълняват при достигане на определена пазарна цена. Обикновено MIT се използват при откриване на позиции, стоп-стоп - при закриване на позиции. По такъв начин, ако купувате фючърс, откривайки позиция, следва да установите цената в съответствие със стоп поръчката за продажба под пазарната цена. Принципът на MIT действа в обратен ред.
MIT и стоп поръчките се различават по тяхното отношение към пазарните цени.
Спред поръчка (spread order). В някои случаи инвеститорите желаят едновременно да купят один фючърс с доставка в един месец и да продадат друг фючърс с доставка в друг месец. В такива ситуации се използва спред поръчка.
Стъпаловидна поръчка (scale order). Стъпаловидната поръчка се използва в случаите, когато инвеститорът предпочита постепенно да влезе и излезе от пазара. Например купувачът придобива 10 фючърса за нефт по цена $18 и допълнително към това 10 контракта, придобивани с всяко повишаване на цената с 20 цента.
Поръчка за откриване (opening orderf. Поръчката за откриване се изпълнява в периода на откриване на борсовата сесия, но невинаги по цената на откриване. Поръчката се счита лимит поръчка в течение на деня и пазарна поръчка при закриване на борсовата сесия.
Поръчка за закриване. Действа по принципа на поръчката за откриване, но се изпълнява при закриване.
Лимит или ордер по цена на закриване (limit or market on close order). Този вид поръчка включва лимит и по¬нататъшни указания подобни на поръчка за закриване.
Той се използва от клиенти, които искат да се установят на определена позиция през търговския ден, но трябва да изпълнят контракта при закриване. Той се смята лимит поръчка през търговския ден и пазарна поръчка при закриване
Стоп лимит поръчка. Действа като стоп поръчка, но инвестито-раът може да установи параметри, в пределите на които брокерът трябва да изпълни операцията. Стоп лимит поръчката обикновено съдържа две цени: цена на стоп поръчката, която устанавява ценовата рамка на операцията, и цената на лимит поръчката, която застрахова търговеца от неизгодна трансакция.
Поръчка до отмяна (good till cancelled). GTC поръчките са действителни до момента на тяхното аннулиране от клиента. Съществувт също поръчки GD (good for day), които са действителни само в рамките на деня.
Public Limit Orders (PLOs). PLO - вид на лимит поръчка, която се ползва с привилегии пред другите видове бизнес по същата цена.
Крос сделки. Терминът крос сделки се употребява във връзка с инвестиционните компании, които са едновременно и купувачи, и продавачи по страните на поръчката.