Лекции по Икономика

13. Анализ на макросрадата.

Анализът включва всички онези фактори от околната среда, които са от значение за функционирането на организацията, но са извън нейния контрол. Те не се влияят, не са управлявани от организацията.
Интересуват ни само онези фактори от околната среда, които са от значение за организацията.
Факторите биват:
- политически
- икономически
- социални
- технологически

1. Политически фактори
- Има ли или не политическа стабилност
- Дали правителството може да се разглежда като стабилно. Дори незначителни промени оказват влияние върху бизнеса
- Типа на политиката, която се следва – лява или дясна, либерално или консервативно
- По какъв начин се изгражда политическата среда чрез законови и подзаконови актове
- До каква степен съответните закони се спазват? Възможност за заобикаляне на законите.
- Обществените настроения. Трябва да разглеждаме общественото отношение към бизнеса. Всяко едно правителство трябва да отчита това обществено отношение. Електоратът трябва да не бъде пренебрегнат. Обществените отношения и условия на труд, защита на потребителите.
- Законови и подзаконови нормативни актове формират отношението на правителството. Членство в ЕС – действат нови условия.

2. Икономически фактори
- Икономически индикатор, оказващ влияние е бизнес цикъла Дали икономиката е в криза или подем, или в спад
- Оценка на конкретната фаза на бизнес цикъла Каква е тяхната очаквана продължителност. фазата на бизнес цикъла се проявява чрез индикатори. Основните проявления се измерват чрез равнището на заетост или безработица.
- До каква степен различните фази на бизнес цикъла оказват влияние върху нашия бизнес. Влияние върху заетостта – в условията на криза, ще има обществен натиск върху работ. ръка. Дали можем да намерим необходимата работ. ръка в условията на заетост?
- Влияние оказва натиска на ЕС
- Говорейки за данъчната система трябва да отчитаме различните плащания като данъчна тежест върху организацията и към държавата под формата на местни данъци и такси. Освен истинските данъци и такси трябва да се отчитат и другите плащания. Може ли даден данък да не действа по отношение на организацията при инвестиране
- Парична политика, монетарна политика – макроикономически лост, променящ макроикономическата среда
- Лихвени проценти, също не се формират на пазарни принципи, валидни за другите европейски страни. Пряко отношение върху инвестициите лихвения процент не оказва.
- Валутния курс – в зависимост от това дали организацията е вносител или износител при колебаещ се валутен курс. В страна, която формира валутен курс надценен над останалите валутни курсове се формира дефицит в търговския баланс.
- Информацията – налице е във всяка развиваща се икономика. Информацията показва, че в тази икономическа система има развитие, тя отразява неравновесието в икономическата система, дължащо се на повишените разходи.
- Инфлацията. За нормална инфлация се смята 2 - 4%. При високи равнища на инфлацията не може да се планира дейността на организациите
- Междуфирмена задлъжнялост - дава информация, че в икономическата система нещо не е наред
- Анализ на дохода на населението – трябва да се види общото равнище на доходите, има или няма покупка на собственост и как това се отразява върху бизнеса. Как се променя покупателната способност и преди това какво е нейното ниво? При 1-2% повишаване на доходите при инфлация средно 6% на година се оказва, че покупателната способност се понижава. Трябва да се прави разлика между номинален и реален доход. Трябва да се отчита до каква степен се променят доходите.

3. Социални фактори
- Как се променя качеството на живот в страната през призмата на бизнеса? Вероятно при повишаване качеството на живот ще се търсят по-здравословни храни, ще има екологична чистота.
- Какво е вътрешното търсене?
- Какво може да се очаква от гледна точка на взимане на решения от работниците от гл.т. на бизнеса. Собственика в момента може да се разпорежда с бизнеса както иска.
- Във връзка с членството в ЕС и предстоящите промени в кодекса на труда, работодателят ще бъде длъжен да информира своите служители за състоянието на фирмата.
- Каква е степента на заетост в семейството, социално-културната среда и нейните особености.

4. Технически фактори
- Общото технологично равнище определя възможностите за развитие на ниво производство, за усвояване на нови производствени иновации. С развитието и построяването на АЕЦ Козлодуй се повиши икономическото равнище на повечето предприятия.
- Когато говорим за технологична среда трябва да се има предвид технологичната култура.
- Каква е степента на обновяване на икономиката. В страни с ниско технологично равнище се развиват ниски отрасли. Говорим за общо технологично ниво на страните.
Макросредата е единство от политически, икономически, социални и технологични фактори. Как ще се променят те във времето? Трябва да се опитаме да предвидим промените и да се опитаме да комбинираме всички тези фактори в три сценария: най-благоприятния, най–неблагоприятен и най-вероятен. Най-благоприятния – очакваме висока инфлация, която ще се компенсира с повишени доходи и повишаване на покупателната способност. Сценария е възможност от действието на тези фактори.