Лекции по Икономика

14. Анализ на микросрадата

Към микросредата се отнасят онези субекти, оказващи влияние върху организацията, но и търпят въздействие от нея. Интересуваме се само от онези субекти, които оказват съществено влияние върху организацията.
Субектите могат да бъдат персонифицирани и деперсонифицирани /обществеността/.

Групи субекти:
- доставчици
- клиенти и потребители
- конкуренти
- посредници
- партньори
- обществеността

1. Доставчици
Физически или юридически лица, които осигуряват ресурсите на организацията, необходими са постигане на нейните цели.
Ресурс – всичко необходимо за възпроизводствения процес и неговите цели. Ресурса е обект на непосредствено възпроизводствено въздействие.
Доставчици могат да бъдат училищата – трудов ресурс, банки – финансов ресурс, фондове и т.н.
Анализ на доставчиците:
1. Трябва да се анализира наличността и тенденцията на развитие на ключовите ресурси.
2. Кои могат да бъдат потенциалните доставчици на ключови ресурси и на тази основа можем да формулираме конфигурация на доставчици и да оценим. Когато правим тази конфигурация трябва да избегнем монополизъм на доставчика. Конфигурацията трябва да минимизираме риска от монополизъм. Доставчика трябва да ни осигури необходимия ресурс в момент на нужда.
3. Трябва да се разглеждат такива показатели като: надеждност, точност, своевременност на доставките, икономичност.
4. Особено внимание трябва да се обърне на ключовите доставчици, какво очакваме от тях и те какво очакват от нас на базата на договорни отношения. Доставчика може да бъде заинтригуван от коректност на връзката, точност.

2. Клиенти и потребители
Най-важната група субекти. Можем да обособим отделни индивиди, домакинства, организации, държава, правителство и общество. Клиентите формират пазара, с който ще работят организациите. Трябва да конкретизираме пазара в следните насоки:
- Тотален пазар – включва всички, които биха могли да бъдат потребители на даден продукт. Трябва да се изхожда от спецификата на продукта и на организацията.
- Потенциален пазар – включва онези потребители, които биха имали интерес към нашата организация
- Целеви пазар – онази част от наличните потребители, към която организацията се насочва. Целевия пазар ще бъде по-малък от потенциалния
- Разработен пазар – в рамките на целевия пазар ще има хора, групи, организации, които няма да изберат нашия продукт, а ще се насочат към друг. Целевия пазар ще бъде по-малък от разработения.