Лекции по Икономика

15. Анализ на потребителя.

Необходимост от количествена оценка на тези пазари. Потенциалния пазар дава границата на разрастване на нашия бизнес.

Анализ профила на потребителя, тяхната икономическа оценка на самия продукт:
Кой купува продукта? – групи потребители:
- Крайни клиенти
- Индустриални потребители или организации
- Обществени или бюджетни организации

Крайни клиенти:
- икономическо положение, жизнен стандарт, начин на живот, описание на самата личност;
- когато оценяваме крайния клиент, какво той купува, дали това е основното предназначение на стоката или някакво друго предназначение;
- престиж на марката
- защо купува точно този продукт, а не подобен на него;
- дали този продукт се вписва в техния бит
- колко често купува продукта, периодично, сезонно и т.н.
- къде купува продукта
- как купуват – пряко или чрез посредник
- каква информация събира преди взимане на решение за покупка
- колко време продължава взимането на решение
- кой източник е способен най-силно да повлияе взимането на решението за покупка
- кой има ролята на инициатор на потребление
- кой финансира потреблението
- кой не е нашият клиент и защо

Индустриални потребители или организации:
- Какви са индустриалните потребители? Големи или малки, големия ще бъде по-стабилен във времето спрямо малкия потребител;
- каква е отрасловата принадлежност на индустриалния потребител? Дали са в един или повече от един отрасъл

Когато говорим за оценка на пазара ние трябва да разделим пазара на специфични сегменти:
1. Според географския район: пазар на Западна Европа, Европа, Япония, Северна Америка
2. Според типа на клиента – демографски принцип, характеристики на продукта. Население от 15- 20 год., 30-50 год., над 60 год. Как ще се развива този сегмент през следващите 5 години, как ще се променя неговия относителен размер и абсолютен дял.