Лекции по Икономика

16. Анализ на пазара.

- дали конкуренцията е по-малка или по-силна в даден бранш
- да се види дали е възможно да се очаква влизане на големи фирми в бранша.
- Ниските бариери за влизане намаляват привлекателността на бранша за навлезли вече фирми. От друга страна възможностите за излизане – повече пространство за други фирми
- Капиталови изисквания – зависимостта от размера на капитала. По-високи капиталови изисквания – по-малка привлекателност за фирми с малки възможности и несклонни към рискови инвестиции
- Какъв е периодът на възвращаемост на инвестициите. При бърза възвращаемост – компенсация на негативната страна
- Технични и иновационни фактори – притежаване на патенти, ноу-хау, иновации

Анализ на бизнес целите и стратегиите, които ще бъдат следвани
Анализ на конкретните бизнес планове – какви цели ще се следват, принципи на дистрибуция
Анализ на производствен план – каква е технологията, какви са производствените мощности
Организационна структура и управление – по какъв начин ще бъде организирана дейността, какви нива и отдели ще има
Организационно-правна форма на бизнеса – може да се окаже, че избраната досега форма не отговаря на целите, поставени в плана
Осигуряване на персонала – план и развитие, откъде ще се набират кадри, как ще се възнаграждават, условия за набиране
Роля на управленския елит – образование, квалификация и опит, ще има ли допълнителни бонуси /акции и др./
Финансов план – превръщане на бизнес плана на езика на парите
Приложения, които обосновават един или друг пункт в БП /таблици, диаграми/