Лекции по Икономика

14. Същност и компоненти на управленските структури

Понятието „структура” има латински произход и означава строеж, разположение, подреденост. В книбернетиката то се разглежда неразривно свързано с понятието „система” и се разбира като качествен, определен и относително устойчив ред на вътрешните връзки между елементите на една система. Действително структурата е немислима без системата, а системата е винаги структура. Кибернетиката акцентува на това, че главната системообразуваща и структуроопределяща роля се пада именно на връзките в системата, макар, че без елементи не може да съществува система. Елементите разкриват преди всичко състава на системата, докато структурата, в чиято основа са връзките, разкрива предимно нейния характер. Структурата разкрива същественото, трайното, което характеризира обекта като подреденост, като строеж, като цялостност. В същото време трябва да се има предвид, че нито елементите сами по себе си, нито техните отношения ни дават пълна структурна картина на обектите. Елементите и техните отношения образуват структура само тогава, когато отношенията на елементите придобиват характер на устойчиви вътрешни връзки и на тази основа възникват цялостните свойства на системата, изявени в нейните вътрешни връзки.
Изхождайки от гореизложеното можем да обобщим, че управленската структура представлява съвкупност от структурни компоненти, образуващи йерархия. Тя регламентира връзките между всички елементи, образуващи се под влияние на разделението на управленския труд и по този начин предопределя и информационните потоци в управляващата подсистема. Управленската структура е една от възможните структури, които могат да се открият в икономическите системи наред с организационните, производствените и др., обособявани в зависимост от аспекта на разследването на тези системи. Тя може да се разглежда като съвкупност от четири компонента:
а) органи;
б) връзки;
в) власт;
г) йерархично място на органите в структурата, която в общия случай произтича и се предопределя от властта на връзките им.
Органите и връзките присъстват в структурите на различните видове системи, в т.ч. и извънсоциалните, но именно властта е компонент, който прави дадената структура управленска.
Върху характера на управленските структури оказват влияние основно три групи фактори:
а) факторите, определящи особеностите на производствената дейност;
б) факторите, определящи рационалното изпълнение на управленските функции;
в) механизмът на управление.
Влиянието на тези фактори задължително трябва да бъде отчитано при проектирането на управленските структури.