Лекции по Икономика

15. Органи на управление

Под понятието „управленски органи” следва да се разбира съвкупност от хора, обединени от обща, единна власт в името на изпълнение на една или няколко управленски функции. Обособяването на управленски органи в управляващата подсистема е продиктувано от необходимостта за стабилно, относително трайно и целесъобразно разделение на управленския труд.
Управляващият орган е съставна част на управленската структура, но притежава относителна самостоятелност в рамките на управляващата подсистема. Тази самостоятелност се гарантира от кръга права, задължения и отговорности, необходими за осъществяването на управленските функции.
Понятието „управленски орган” може да бъде определено с различни белези: той притежава определени правомощия, има определени компетенции, определена своя вътрешна структура. Два от тези белези са с особена значимост:
а) управленският орган е съставна част от управляващата подсистема;
б) притежава властнически правомощия за осъществяване на задачите и целите на управлението.
Може да се обобщи, че управленският орган е обособено структурно звено, което е създадено по определен начин, има определен личен състав, притежава властнически правомощия и определени компетенции.