Лекции по Икономика

16. Властта в управленските структури

Един от най-съществените компоненти на управленските структури е властта.По същество цялата история на човечеството е история на борбата за власт. Известни са различни определения на властта в отделните науки. В теорията на стопанското управление е прието под власт да се разбира най-общо правото за началстване, т.е. правото от множество варианти да се избере един, най-добър според определените критерии, формирани и градирани от този, който е овластен да взема решение.
Властта, според редица автори, винаги принадлежи на един център, но той не може да я упражнява непосредствено, по редица причини- специализацията в сферата на управлението, териториалната отдалеченост на органите на управлението, големият размер на управленската дейност, сложността на управлението. Ето защо се налага да се извършва и в сферата на стопанското управление делегиране на властта.
Под делегиране на власт се разбира предоставянето на права от органи, стоящи на по-високо йерархическо ниво, на органи, стоящи на по-ниските йерархически равнища. Обикновенно делегирането става пряко, т.е. от едно равнище, на следващото по-ниско равнище на управление.
При осъществяването на този процес е възможно и прескачането на йерархически равнища, което се среща по-рядко. Чрез делегирането на властта се постига необходимото съответствие между централизация и децентрализация в управленските структури. При делегирането се предоставят не само права, а и отговорност. Трябва да се има предвид, че този, който делегира властта, не се освобождава от отговорност, а я дели със своя пълномощник, но във всеки конкретен случай– в строго определено съотношение.
Може да се делегира само разполагаема власт, но не трябва да се делегира власт, която е свързана със задачи, за които управляващият пряко и еднолично носи отговорност. В противен случай би бил налице стремеж към прехвърляне на съответни задължения на другите и към избягване на отговорност. А както е известно разделението на труда в сферата на управлението, йерархичният строеж на управленската структура и различията в заплащането на различните равнища са именно за това, за да се знае точно всеки какво изпълнява и за какво отговаря.
В крайна сметка делегирането на властта трябва да съдейства на информационните потоци и за поевтиняване на управлението.