Лекции по Икономика

19. Анализ вътре в организацията.

Насочен е към изясняване на фирмената конкурентоспособност.

Компоненти:
1. Доколко добре работи настоящата фирмена стратегия
2. Кои са фирмените слаби и силни страни на организацията в дадена среда
3. Определяне на това как фирмата се съотнася спрямо конкурентите по отношение на възприемането на успех
4. индикатори по отношение на това доколко работи настоящата стратегия:
- как се движат продажбите на организацията – нагоре или надолу
- промяната в продажбите, как се съотнася в промяната на пазара като цяло
- как се съотнася нашия пазарен дял спрямо този на конкурентите
- как се променя фирмената печалба и норма на възвращаемост, как се съотнася тя спрямо конкурентите
- развива ли фирмата някакво конкурентно предимство извън посочените, доколко е значимо това стратегическо предимство и дали има тенденция към усилване, запазване или отслабване на фирмените конкурентни позиции