Лекции по Икономика

22. Функционална структура

Функционалната структура е възникнала исторически по-късно от линейната и е класически тип управленска структура.
Функционалната структура възниква в резултат на необходимостта от разделение и специализация на труда в сферата на управлението. При нея към общото ръководство се създават обособени, специализирани звена за изпълнението на една или малък брой близки помежду си функции. Във фирмите например, това са специализирани отдели – планов, финансово-счетоводен, маркетинг. Всеки управленски работник в тези обособени звена притежава функционална компетентност и функционална власт по определената функция навсякъде в обекта, т.е. във всички негови структурни подразделения.
Разликата между линейния и функционалния ръководител е тази, че линейният ръководител отговаря за всички управленски функции, но на едно място, а функционалният ръководител отговаря за осъществяването само на една функция, но навсякъде в обекта на управление, във всички негови подсистеми. Той обаче не може да дава разпореждане по други функции, по които не е овластен. Функционалната структура на управление има универсална приложимост поради безпорните си предимства:
- при нея се постига задълбочена специализация на управленските кадри;
- осигурява се компетентно изпълнение на управленските функции, което повишава качеството на управление;
- тази структура на управление е по-икономична;
- функционалната структура е по-гъвкава и по-бързо се адаптира към изпълнението на нови задачи;
- по-лесно се подава на реорганизация;
- тази структура е по-демократична и създава условия за колективно решаване на голяма част от проблемите.
Тази структура също не може да се препоръча в чист вид, тъй като при нея управлението на връзките е по трудно, отколкото при линейната структура.
Най-важното несъвършенство на тази структура е, че характерът на връзките съдейства по-скоро за нарушаване на принципа за необходимата разпоредителност и отговорност, отколкото обратното.