Лекции по Икономика

23. Линейно-щабна структура

Линейно-щабната структура предсавлява съчетание на линейна и функционална структура– обединява фрагменти и от двете с оглед съчетаване на техните предимства. Тя се среща в практиката в множество разновидности.
При тази структура към всяко общо ръководство от върхово равнище се изгражда щаб от специалисти. За разлика от функционалната структура обаче, тези специалисти, които са функционално компетентни, обикновено не са функционално овластени, т.е. те нямат право да вземат решения, да издават заповеди по функцията, по която са особено квалифицирани. В повечето случаи те не се намесват пряко в дейността на структурните подразделения, а само събират информация, систематезират я, извършват задълбочени анализи и предлагат обосновани варианти на решения на общото ръководство от по-високо равнище.
Решението се взема от общото ръководство, което поема и отговорността за него. Тук висококвалифицираните специалисти от щаба играят ролята на съветници, консултанти по управлението.
Предимствата на такава организация на връзките при тази структура са:
- сполучливо съчетание на единоначалието с дейността на компетентни специалисти;
- осигуряване на научно обосновани решения от висококвалифицирани специалисти;
- осигуряване на подвижност и маневреност на структурата;
- повишаване качеството на управлението.
И тази структура не е лишена от някои недостатъци, а именно:
- макар и демократична по форма, тя укрепва всъщност централистичното начало, тъй като решенията се вземат от общото ръководство, а специалистите са лишени от функционална власт;
- необвързаност на тези, които предлагат варианти на решенията с тяхната реализация.
Тази структура намира широко приложение в западните страни. У нас е по-рядко приложима. Стана много актуално напоследък консултантските фирми в западните страни, а и у нас, да предлагат на заинтересованите фирми, срещу подходящо заплащане, най-подходящите екипи от известни специалисти в съответната област като временни консултантски органи (щабове) за решаване на важни стратегически проблеми.