Лекции по Икономика

24. Мястото на мениджъра в управленския процес

През последните години пред организациите се появяват все нови и нови предизвикателства, които се проявяват в следните насоки:

А. ПАЗАРЪТ
Той е феномен, от който зависи успехът. В крайна сметка организациите се ръководят от пазара и тяхното управление трябва да бъде пазарно ориентирано.

Б. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Управлението на съвременните организации трябва да става в посока на:
1. Проучване на потребителското търсене и приближаване до клиента.
2. Подобряване качеството на произвеждания продукт или оказаната услуга.
3. Търсене на възможности за осигуряване на собствена пазарна ниша.

В. ДИНАМИЧНОСТТА
Проспериращите организации никога не спират. Те непрекъснато се променят и усъвършенстват.

Г. СЪВЪРШЕНСТВОТО
За да се справят с посочените предизвикателства организациите трябва да разполагат с ресурси– човешки, финансови, материални и информационни. Но наличието на тези ресурси не е достатъчно. Необходимо е някой да осъществи тяхното комбиниране и координиране. Тази дейност извършва мениджърът, който изпълнява различни управленски функции: целеполагане; ръководене; планиране; организиране и контролиране. Следователно мениджъръте този, който определя целите, ръководи, планира, организира и контролира човешки, финансови, материални и информационни ресурси. Изпълнението на посочените функции гарантира ефективността на управлението.

Определяне на целите (целеполагането) включва:
а) избор на дейности, които предстоят да бъдат извършени в организацията;
б) посочване на очакваните резултати;
в) определяне на предполагаемия срок за постигане на целта;
г) определяне на разходите;
д) избор на критерий или система от критерии, които ще потвърдят, че целта е постигната.

РЪКОВОДЕНЕ
Ръководенето е свързано с мотивацията на хората, избора на методи и стил на управление, разрешаване на различни видове конфликти.
Да се ръководи е необходимо там, където възниква потребността да се обединяват хора и ресурси за постигане на определена цел.

ПЛАНИРАНЕ
Планирането е основна функция, която извършва мениджърът. Той трябва да е в състояние да предвижда бъдещето. За да се постигнат набелязаните цели е необходимо да се вземат различни решения относно това какво трябва да стане, по какъв начин, от кого да се извърши и в какви срокове.
Смисълът на всеки план е да се облекчи достигането на целите и задачите, за да могат целите да се превърнат в поведение за субекта.

КОНТРОЛИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
Мениджърът е този, който трябва да сравнява действителното състояние с предварително желаното (прогнозирано, планирано). За целта е необходимо да се определят обективни критерии за измерване, оценяване и сравнение.

РЕГУЛИРАНЕ
Една от най-важните цели на управлението е да се запази, подържа и усъвършенства състоянието на подреденост, на организираност на управляващата и управляваната подсистема. Тази функция е задължителна за управлението.