Лекции по Икономика

25. Знания и умения, които трябва да притежава мениджърът

Независимо от управленското равнище, на което се намира или функцията, която изпълнява, мениджърът трябва да притежава основни знания и умения. Някои по-важни от тях са:
Първо. Съдържателни знания и умения.
Те са необходими, за да може мениджърът успешно да изпълнява определена професия и спомагат за осъществяването на дадена специфична дейност. Той трябва да бъде преди всичко добър специалист в дадена област и чак тогава да приеме изпълнението на мениджърски функции.
Второ. Хуманитарни знания и умения.
Мениджърите непрекъснато комуникират с представители на външната и вътрешна среда. Ето защо те трябва да умеят да контактуват с хората и да разбират причините, предизвикващи едно или друго индивидуално и групово трудово поведение. Уменията да мотивират хората, да разрешават различни междуличностни и междугрупови конфликти са от особено значение за утвърждаване на мениджърите, което е причина техните подчинени да им вярват и следват при постигането на целите.
Трето. Концептуални знания и умения.
Тези знания и умения дават възможност на мениджъра да предвижда развитието на организацията в бъдеще и да взема правилни стратегически решения. Посредством тях мениджърът е в състояние да разкрива причинно-следствените връзки и взаимозависимости между различни събития, процеси и явления. Концептуалните знания и умения спомагат за формирането на становища и предприемането на действия, които се базират върху мнение и идеи, изказани и приложени от компетентни специалисти.
Четвърто. Умения за диагностика и анализ.
Много често мениджърът е изправен пред необходимостта да взема решения, които да доведат до благоприятен изход различни проблемни ситуации.Това от своя страна води до изработването на правилни управленски решения.
Пето. Знания и умения за осъществяване на управленското въздействие.
Мениджърът няма да е в състояние да въздейства върху обекта на управление, ако не познава функциите, принципите и методите на управление. Освен това той трябва да може да използва различни средства и техники на управление. От изключително значение за вземането на своевременни и ефективни управленски решения е познаването на етапите и методите за тяхното изработване.
Ефективните мениджъри се изграждат като такива чрез придобиване на базисни знания и умения, натрупване на практически опит и непрекъснато самоусъвършенстване.