Лекции по Икономика

26. Качества на мениджъра

Качествата, които трябва да притежава мениджъра са изключително разнообразни. Те обаче могат да бъдат обобщени и разделени в две групи:
А. Вродени качества.
1. Логическо и абстрактно мислене. То намира израз в търсенето на причинно-следствени връзки, способността му да прави обобщение, да разкрива тенденции. Абстрактното мислене намира израз в съчетаването на процесите и явленията и достигането до определени изводи.
2. Наблюдателност и памет. Добрият мениджър трябва да притежава наблюдателност и добра памет. Наблюдателността е свързана с разкриването на нещо специфично при възприемането на действителността, разкриване на някои подробности, които за други хора ще останат незабелязани.
3. Способност на концентрация. Това е способността на мениджъра да насочва мисловната си дейност към дадено понятие, съдържание или обект.
4. Фантазия и творчество. Способността да се комбинират е предпоставка за разбиране и решаване на възникващите проблеми. Наличието на идеи и тяхното превръщане в реалност е свързано с творческата дейност на човека.
Б. Придобити качеатва.
1. Съществено значение има неговата решителност. Той трябва да е готов да действа, да поема риск. Развитието на това качество е свързано с голямо напрежение и усилие.
2. Динамика. За мениджъра динамиката като качество означава склонност за движение, промяна, инициативност, желание за работа.
3. Надеждност. Мениджърът следва да бъде надежден партньор в осъществяваната дейност. Затова е необходимо той да притежава чувство за отговорност, психологическа издръжливост, постоянство, дискретност, честност, етичност.
4. Самоувереност. Мениджърът трябва да вярва в собствените си сили, да не допуска чувството за безисходица при определени ситуации. Да приема предизвикателствата.
5. Мениджърът трябва да убеждава хората, с които работи. Те да му вярват и да го следват в предприемането на различни действия. Мениджърът трябва да развива качества като вътрешна убеденост, авторитет, контактност, красноречие, оптимизъм.
На практика мениджърът не е възможно да притежава качествата на идеален ръководител. В действителност той е също човек, който притежава както положителни, така и отрицателни черти. Добрият мениджър трябва да се стреми непрекъснато да развива своите качества в правилно избрана посока.