Лекции по Икономика

35. Групите в управлението

Ръководителят трябва да осигури ефективни средства за сплотяване на всеки колектив. Не винаги това се постига лесно. При наличието на различни интереси и степени на мотивираност е възможно голямо разнообразие в поведението на колективите. Проявяването на т.нар. „групов егоизъм” може да доведе до създаване на противоречие между целите на колектива и интересите на обществото. Затова ръководителят трябва да познава основните стадии на еволюцията на колектива по отношение на неговата сплотеност. По конкретно те са:
Номинална група
Това е току-що възникнала група, обикновено по заповед или по стечение на обстоятелствата. Целта на създаване на групата се знае само от ръководителя. Членовете на групата имат за нея обща представа. Те почти не се познават един друг. Ръководителят се назначава „от горе”. И най-малките трудности могат за дълго да прекъснат работата.
Група Асоциация
На членовете на групата са известни целите на дейностите. Достигнато е някакво равнище на взаимно познаване. На лице са неофициални контакти и понеже все още няма вътрешно единство, групата работи на малки подгрупи. Проявяват се първите притегателни центрове. Взаимопомощта е все още рядко явление и всеки постига своите цели индивидуално. Новите идеи все още трудно се възприемат. Трудностите се преодоляват бавно.
Група кооперация
Целите и дейностите се възприемат от всички членове на групата и са в интерес на мнозинството. Деловите отношения са развити добре. Членовете на колектива се познават добре един друг. В групата преобладава сътрудничество, взаимодействие, взаимопомощ. Основните идеи се подържат от мнозинството. Групата се стреми към сплотяване и оказване на натиск върху малцинството за обединяване около единна норма на поведение. Като недостатък може да се посочи, че все още няма достатъчно единство и устойчив съвместен живот между членовете.
В зависимост от установените лидерски ядра, групата може да се раздели на две направления:
- група колектив;
- група корпорация.
Групата колектив е висша форма на организация на хората, ориентирани към общи задачи, общи цели, които увличат всички членове на групата. Членовете на групата се чувстват свободни, над тях не тежи дисциплината като средство за постигане на главната цел. Налице е вътрешна мотивация в групата и у всеки един член. Характерно за групата е уважението сред членовете, колективно се обсъждат всички мнения, изработват се колективни решения. Задълженията в групата се разпределят правилно и всеки, съобразно своите възможности, ги изпълнява. Официалният лидер на групата съвпада с неформалния. Групата има неформални контакти с други групи. Ефективността от работата е най-висока спрямо другите групи.
Група корпорации
По равнище на сплотеност, целенасочване, ефективност и организация на работата не отстъпва на групата колектив. Принципното различие е в целта на дейността й. Групата корпорация е затворена и нейните интереси често противоречат на интересите на обществото.
Тази група се характеризира с проявяването на психологията на груповия егоизъм. Корпоративната група се характеризира като високо организирана и волева, но с ниска степен на интелектуално и емоционално единство.
Във всяка организация има различни групи, намиращи се на различен стадий на еволюция. Поради това ръководителят трябва постоянно да усъвършенства организационните механизми, за да съчетае личните и обществени цели.