Лекции по Икономика

36. Управленското общуване – фактор на изпълнението

Усложняването на управленския процес, като резултат на нарастващото напрежение, породено от конкуренцията, налага все повече общуванто като фактор за успех в колективните усилия на персонала. Умението да се работи в екип се очертава като едно от най-важните качества на всеки зает в управленската сфера. В тази връзка Ли Якока пише: „Аз съм видял в живота си много умни и талантливи хора, които просто не са способни да работят в екипи. Това са тези мениджъри, за които другите казват– учудващо е защо не са постигнали повече... Главната причина, поради която способни хора не могат да имат успех в кариерата се корени в това, че те лошо взаимодействат със своите колеги”.
Едно от най-важните качества на ръководителя е да стимулира подчинените си към активност за постигане на крайните цели. Това поставя като условие умението за общуване и мотивиране активността на изпълнителите.
Трябва да се прави разлика между професионално общуване и общуване въобще. Управленското общуване има за цел да ръководи хората, т.е. да променя техните действия в определени направления с оглед на планираните резултати и в този смисъл то встъпва в ролята на фактор на изпълнението.
Ръководителят осъществява управленско общуване с подчинените поради следните причини:
- за да даде указания, препоръки, съвет;
- за да получи обратна информация от подчинените за изпълнените задачи;
- за да даде оценка за изпълнението на задачите от подчинените.
Във връзка с горепосочените причини за управленското общуване с подчинените си теорията на стопанското управление определя три функции на управленското общуване:
1. Отдаване на разпоредителна информация;
2. Получаване на обратна информация;
3. Изготвяне на оценъчна информация.
Едно от най-важните действия на ръководителя, от което зависи ефективното изпълнение е разпореждането. „Ако това той не може да направи– пише Якока, следователно не е на своето място”. Ефективното управленско общуване не е лесна задача. Най-общо това означава при сравнително малък разход на време и енергия да се осигури изпълнението на поставените цели.