Лекции по Икономика

37. Колективната квалификация и екипната дейност

Динамиката на процесите във фирмите и организациите налага да се търсят пътища за тяхното управление, съобразно поставените цели. В тази връзка промяната в тях изисква да се изследва организационното им развитие. Едно от смисловите значения на това понятие се отнася до специфичния начин на обучение за адаптация към промените. Колективната квалификация като фактор за управление на промяната се проявява преди всичко чрез изграждането и работата в екипи. Целта на екипите може да се сведе до:
- обединяване на специалистите с различна квалификация във връзка с изпълнение на поставените цели;
- обвързване на целите с личните интереси;
- мотивиране на високоефективна комуникативност между отделните специалисти;
- формиране на чувство за сливане на колективната с личната отговорност.
Екипът, имащ конкретна цел за изпълнение се изгражда, отчитайки следните по-важни условия:
- характер на целта ( срочност, сложност, значимост на фирмата);
- установяване на необходимите квалификации, осигуряващи изпълнението на всяка съставна на целта задача (колективна квалификация);
- избор на участници в екипа в зависимост от предварително изградения модел на колективна квалификация.
По същество колективната квалификация има връзка със сложността на задачите за изпълнение и индивидуалните квалификации, обединени от глобалната цел.
Колективната квалификация може да се представи като една система, в която се обособяват следните елементи:
1. Цел– чрез нея на практика се определят рамките на промяната за съответен период от време. Това е желаното състояние, към което се стреми фирмата или организацията. Обикновено тяхното определение е свързано с политиката на фирмата;
2. Задачи– всяка цел може да се разгради на отделни подцели (задачи) с по-конкретно съдържание. Именно те (задачите) са основание за определяне на съответната квалификация за изпълнение.
3. Модел на колективна квалификация– по същество това е съвкупност от индивидуални квалификации, необходими за изпълнението на съвкуността от задачи, формиращи целта. Моделът на колективната квалификация може да се разглежда като подсистема в системата на колективната квалификация.
4. Екипът– това на практика са хората, събрани в съответствие с модела на колективната квалификация. Важно значение при неговото изграждане имат поставянето на конкретните задачи, формирането на приоритетите, анализ на методите на екипната дейност, проучване на комуникациите в екипа и процесите на вземане на решение в екипа.
За да се изгради един екип е необходимо да бъде на лице преди всичко съответната нагласа (мотивация) за работа в екипност.
Изграждането на екипи не е лесна задача. Най-често срещаните проблеми в практиката се свеждат до неразбиране ролята на отделния член на екипа при координирането с останалите членове. На лице е по-голямо внимание на задачите, които трябва да се изпълнят, отколкото на взаимоотношенията в екипа.
5. Резултат– това на практика е постигната цел, предварително формулирана пред екипа. Може да бъде налице известно отклонение, което дава основание за вземане на регулативни решения от екипа (обратната връзка дава информация за степента на съответствие между цел и резултат).
Работата в екип не трябва да се разглежда като универсално средство за решаване проблема във фирмите и организациите. Подходящо може да бъде тяхното използване, когато проблемите са сложни и изискват колективните усилия. Колективната квалификация като характерно изискване при формирането на екипа трябва да бъде предварително съобразено именно с характера на проблемите.