Лекции по Икономика

1. Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация.

Публичната администрация възниква едновременно с възникването на държавата. Историята на администрацията започва от т.нар. шумери в Месопотамия, където се заражда организирания административен живот. По – късно в Египет се създава гражданска администрация (писари). Започват да се изгражда и териториална администрация (области – номи, областни управители – номарси). В Древна Гърция за първи път се формира разбирането, че източник на властта е народа. В Рим държавата се организира на базата на развита правно – административна система, основана на Римското право, формулирани и въведени са публичното и частното право. За основоположник на съвременната публичната администрация се приема Леонард Уайт през 1926 г. той публикува в САЩ труда си – “Въведение в науката за публичната администрация”. Администрацията се свързва с изградената държавна организация в отделната страна.
Повечето автори определят публичната администрация като съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и структури, които подпомагат институциите при осъществяването на публичната власт.

Противоречия в понятието публична администрация
1. Първото противоречие е в съчетаването на две противоположни по смисъл думи. Администрация – служа, обслужвам, т.е. администрацията трябва да бъде ориентирана към властта и публична – администрацията трябва да бъде ориентирана към народа.
2. Като наука и като практика. Като наука Публичната администрация е система от научни знания и теоритични възгледи за начините на изграждане и функциониране на публичната власт и Публичната администрация. Тя е наука, основаваща се на правните, политическите, управленските и икономическите науки. Като практика е съвкупност от взаимосвързани административни процеси, функции и структури, които носят отговорността и подпомагат държавните институции при реализиране на публичната власт.
3. Администрация – политика. От една страна администрацията трябва да е отделена от политическата власт, а от друга трябва да се подчинява на политиката – на политическата сила, която е на власт и е в правото си да задава правилата на функциониране на администрацията и да контролира нейната дейност.

Изисквания към администрацията
- Трябва да работи само в рамките на закона
- Няма право да взема самостоятелни публични решения
- Няма право самостоятелно да се разпорежда с публичнитег ресурси и да прави селекция на публичнитге услуги

Дефиниции на публичната администрация
1. От гледна точка на властта – публичната администрация е комплекс от административни процеси, структури и лица, действащи в официални длъжности, подпомагащи и осигуряващи изпълнението на законите и други нормативни актове, както и действията на органите на властта
2. От гледна точка на гражданското общество – публичната администрация е инструмент за реализация на обществения интерес, в това число финансиране на обществените дейности, административно обслужване на населението, защита на териториалната цялост на д-вата, вътрешен ред и сигурност, борба с престъпността, социална защита и др.
Публичната администрация трябва да съдеиства за баланс на интересите на гражданското общество и на д-вата.

Характеристики
- Монополни условия на съществуване
- Съзнание за служене на обществото
- Равенство пред закона
- Прозрачност на действията
- Отговорност
- Гласност на информацията за дейността на администрацията

Дейността на публичната администрация е насочена към
- Подпомагане функционирането на трите власти съобразно държавния интерес
- Подпомагане постигането на публични цели
- Подпомагане стопанисването на публична собственост
- Подпомагане дейността структурите на гражданското общество

Източници на публичната администрация
1) Юридически – канституцията, законите и подзаконовите актове, регулиращи публично административните отношения;
2) Неюридически – реалната практика ( администрацията е длъжна да улавя и отклоква на актуалните потребности на обществото и да предлага варианти за тяхното решаване на органите на ПВ) и съвремените теоретични и прилоцни постижения на науката „Публичната администрация”

Съвременни аспекти на публичната администрация
1. В правен аспект публичната администрация се основава на конституционното, административното право, международното публично, финансово и данъчно, гражданско и трудово право и др.
2. В политологически аспект – Властта и политиката са насочени към всички граждани, Решенията на властта са задължителни, съществува специален апарат за управление и принуда, на лице е многообразие на публични ресурси, с чиято помощ се осъществяват политиката и властта. Основно политологическо изследване към Публичната администрация е активно да подпомага държавните органи при осигуряване и поддуржане на баланс на интересите, както между д-вата и гражданското общество, така и м/у различните публики.
3. В икономически аспект – Трудно се измерва извършената работа в администрацията поради многобройните публични цели. Не достатъчно съвършени са механизмите за обективно измерване на публични потребности и управление на публични разходи. Не винаги икономически обоснована е технологията на административната дейност.
4. В мениджърски аспект – административен мениджмънт = административно управление + административно ръководство. Административно у-е – въздействие в/у административната система за постигане на държавни и публични цели. Административно ръководство – въдействие в/у административния персонал за постигане на държавни и публични цели.

Специфики на публичната администрация и бизнес администрацията
За постигане на целите на фирмите , определени от техните собственици, освен публичната администрация се изгражда и бизнес администрацията, която подпомага органите за упревление на фирмите. По-важните различия между Публичната администрация и бизнес администрацията са следните:
1. Публичната администрация в по-малка степен е насочена към бизнеса и съответно е по-слабо ориентирана към пазара на стоки. Целите на публичната администрация са предимно публични/обществени, докато при бизнес администрацията те са частни, комерсиални и са свързани преди всичко с печалбата.
2. Публичната администрация осъществява публични услуги, като всеки гражданин има равен достъп до тях. Бизнес администрацията създава стоки и услуги, като достъп до тях имат само тези граждани, които могат да ги заплатят.
3. Публичната администрация е подложена на силно регламентиране на дейността си от Конституцията, законите и други правни норми, докато бизнес администрацията работи по правилата на собственика в рамките на законите. В дейността си публичната администрация има много повече нормативни ограничения.
4. Публичната администрация отговаря за осъществяването на държавната политика в страната. Обхвата на дейността на публичната администрация е свързан с публината сфера, като отбрана, транспорт, образование, здравеопазване и др. Дейността на бизнес администрацията в повечето случаи е тясно профилирана.
5. Публичната администрация е подложена в голяма степен на политическо влияние и въздействие, които й оказват политиците, медиите и др. По-принцип бизнес администрацията не се интересува от политиката, но тя оказва съществено влияние в/у нея.
6. Публичната администрация е отговорна за постигането на важни социални цели чрез реализирането на различни програми, насочени към разпределението на публичните блага и преразпределението на доходите чрез реализиране на социални програми за подпомагане на соц. слабите лица и семейства, за повишаване трудовата заетост на населението, за преквалификация и др. За бизнес администрацията тези въпроси не са обект на тяхната дейност. Бизнес администрацията се занимава единствено със соц. и здравното осигуряване на работниците и служителите във фирмата.
7. Бизнес администрацията разполага с по-голяма свобода при подбора и назначаването на персонала, отколкото в публичната администрация. В публичната администрация работят държавни служители, които се подчиняват на регламентациите в с-мата на държавната служба, основаваща се на нормативни и квалификационни изисквания.
8. Публичната администрация не притежава гъвкавостта на бизнес администрацията. Публичната администрация не се приспособява лесно и бързо към икон., политическите и соц. промени във външната среда. В публичната администрация работят трайно изградени институции и организации, които за да променят своя предмет на дейност следва да се спазва съответния ред и процедура. Бизнес администрацията е много по-бърза в адаптацията си към промените във външната среда.
9. Публичната администрация работи в условията на монопол, а бизнес администрацията в условията на силна конкуренция м/у отделните фирми.
10. Разходите за издръжка на служителите в публичната администрация са бюджетни средства, докато тези за бизнес администрацията са собствени средства на фирмата.
11. Възнаграждението на служителите в публичната администрация се определя въз основа на нормирана работна заплата. Работното време на служителите в Публичната администрация е строго регламентирано, докато в бизнес администрацията възнаграждението на работниците и служителите е ненормирано и се определя от собственика на фирмата. Работното време в бизнес администрацията в повечето случаи не е точно регламентирано.

Публичната администрация като интердисциплинарна наука се характеризира със следните науки: икономически, правни, уравленски, политически.

Правни аспекти на публичната администрация - основава се на конституционното право, административното право и процес, международното публично право, финансовото и данъчното право, гражданското право, трудовото право и др.

Политологически аспекти на публичната администрация - политиката се реализира чрез властта. Властта и политиката са насочени към всички граждани. Решенията на властта са задължителни. Съществува специален апарат за управление и принуда. Налице е многообразие на публични ресурси, с чиято помощ се осъществяват политиката и властта. Едно от основните политологически изисквания към публичната администрация в съвременния свят е активно да подпомага държавните органи при осигуряване и поддържане на баланс на интересите както между държавата и граждан¬ското общество, така и между различните публики.

Икономическите аспекти на публичната администрация се свързани с потребностите на обществото, пазарните правила и потребителското поведение както и ресурссите за задоволяване на потребностите и регулирането им. Цели се постигане на ефективност, справедливост, стабилност, развитие и прогрес. Пазарните механизми са от гледна точка на пазар (търсене и предлагане, конкуренция) а от гл.т. на държавата държавни органи и администрация – следва смесена икономика.

Ефективност и ефикасност на публичната администрация
Ефикасна е тази система, която съумява да постига целите, за които е създадена. Критерият за ефикасност на публичната администрация е способността й да съдейства на органите на държавно управление за постигане както на целите на държавата, така и на публич¬ните цели на обществото.
Ефективна е системата, която постига най-добри резултати при определени разходи и обратно - определени резултати при минимални разходи. Критериите за ефективност на публичната администрация са: икономичност; ефикасност; способност за удовлетворяване на потреб-ностите на гражданите от публични услуги.

Икономически проблеми на публичната администрация
- Трудно се измерва извьршената работа в администрацията - поради множествеността публичните цели.
- Недостатъчно съвършени са механизмите за обективно измерване на публичните погребности и за управление на публичните разхолп
- Не винаги е икономически обоснована технологията на административната дейност.

Мениджърски аспекти на публичната администрация
Административно управление – въздействието върху административната система за постигане на държавните и публичните цели.
Административно ръководство – въздехствие на административния персонал за постигане на държавнит и публичните цели.

Съвкупност от управленски подходи в публичната администрация
По същество управленският подход представлява отношението на субекта на управление (управ¬ляващата система) - в случая публичната власт към осъществяването на мениджмънта на управ¬ляваната система - в случая публичната адми¬нистрация.
Видове подходи: системен; комплексен; организационен; синергетичен; социологически; психологически; информационен; комуникационен; териториален.