Лекции по Икономика

Маркетинг

Лекции по Маркетинг
Съдържание:

1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход
2. Пазарни и маркетингови философии
3. Състояния на търсенето
4. Видове маркетинг
5. Маркетингов микс
6. Маркетингова макрообкръжаваща среда
7. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата
8. Потребителско поведение – авторови концепции
9. Модели на потребителско поведение.
10. Вътрешни фактори, определящи потребителското поведение
11. Външни фактори, определящи потребителското поведение
12. Потребителско поведение на организациите-потребители
13. Вземане на решение за покупка – същност и етапи
14. Видове решения за покупка. Структура на потребителските решения. 
15. Етапи на вземане на решение за покупка в организациите 
16. Процес на разработване на пазара
17. Продуктово позициониране
18. Класификация на продуктите
19. Продуктов микс – методи за анализ – БКГ матрица
20. Други методи за анализ - матриците на Дженерал Електрик, Шел и Ансоф.
21. Концепция за жизнен цикъл на продукта – същност на концепцията, етапи и криви на ЖЦП
22. Разработване на нов продукт – иновация, етапи
23. Маркетингова характеристика на цената
24. Същност на дистрибуцията
25. Същност на промоцията